351/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32η/06-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ351/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 18258/02-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 11ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 02-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, που έχει ως κατωτέρω:

***************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου και την από 1-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής , προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 12.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.800,00 €,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.200,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6462 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», πίστωση ποσού 1.000,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6463 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 300,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 800,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6463 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 500,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.500,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.7134.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου», πίστωση ποσού 2.000,00 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 9.000,00 € και   διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 11.000,00 €.

         Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο   «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 197.796,00€ μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 15.000,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 182.796,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 15.000,00 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 67.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 82.000,00 €.

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη, ο οποίος ψήφισε λευκό)

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 12.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.800,00 €,διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.200,00 €.

Μεταφορά

διά του αποθεματικού

#3.800,00# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.6462 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», πίστωση ποσού 1.000,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.000,00 €.
1.2 Στον Κ.Α. 02.10.6463 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 300,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 800,00 €.
1.3 Στον Κ.Α. 02.30.6463 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 500,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.500,00 €.
1.4

Στον Κ.Α. 02.10.7134.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου», πίστωση ποσού 2.000,00 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 9.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 11.000,00 €.

2. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 197.796,00€ μεταφέρει     δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 15.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 182.796,00 €.

Μεταφορά

διά του αποθεματικού

#15.000,00# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 15.000,00 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 67.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 82.000,00 €.

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 351/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-12-2016

Print Friendly, PDF & Email