350/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32η/06-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­350/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016 & πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 18258/02-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016 & πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω ήτοι:

Α.την ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά από:

 • τις υπ’ αριθμ. 502, 503/2016 Α.Δ.Σ.,
 • τον Α.Μ. 32/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
 • τον Α.Μ. 41,45, 54/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • τον Α.Μ. 42, 43/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας-Τμήμα Τεχνικών Έργων,
 • καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
 1. 1)Α.Μ. ­­32/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου» ποσού #4.947,60# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6635.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 407/16.
 2. 2)Α.Μ. 41/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων» ποσού ## € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.006 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 400/16.
 3. 3)Α.Μ. 45/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών-Μηχανημάτων-FAX κ.λ.π.» ποσού #230,49# € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 419/16.
 4. 4)Α.Μ. 54/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Προμήθεια ασφάλτου» ποσού #19.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 422/16.
 5. 5)Α.Μ. 42/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας-Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας, «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας ΔΕ Σικυωνίων» ποσού #18.386,86# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6661.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 420/16.
 6. 6)Α.Μ. 43/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας-Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας, «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας ΔΕ Στυμφαλίας» ποσού #24.798,80# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6661.010 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 421/16.
 7. 7)«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων» ποσού #280.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6211.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 412/16.
 8. 8)«Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού» ποσού #8.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6151.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 413/16.
 9. 9)«Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Δημοτικού Φόρου» ποσού #2.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6151.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 414/16.
 10. 10)«Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)» ποσού #1.200,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6151.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 415/16.
 11. 11)«Απόδοση 15% του Τ.Α.Π. (Ν. 2130/1993, αρθρ. 24, παρ.19)» ποσού #6.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6726.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 416/16.
 12. 12)«Προμήθεια (Δικαίωμα) από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την είσπραξη και απόδοση στο Δήμο των προστίμων Κ.Ο.Κ. από κλήσεις της Τροχαίας (Τέλη Ταχυπληρωμής) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» ποσού #7.675,80# € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6151.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 417/16.
 13. 13)«Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στον Ε.Δ.Ε. ΣΑΒΒΑ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟ» ποσού #3.334,80# € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7425.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 418/16.

Β. το από 01-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας έτους 2017», που έχει ως εξής:

******************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση των πιστώσεων για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας έτους 2017 , αναλυτικά όπως παρακάτω:

 1. Στον Κ.Α. 02.10.6321 του σκέλους των εξόδων με       τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού 1.632,00 €
 2. Στον Κ.Α. 02.20.6322 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού 2.295,00 €
 3. Στον Κ.Α. 02.30.6322 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού 1.200,00 €  
 4. Στον Κ.Α. 02.70.6322 του σκέλους των εξόδων με       τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού 315,00 €

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 401/2016.

******************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σύμφωνα με:

 1. τις υπ’ αριθμ. 502, 503/2016 Α.Δ.Σ.,
 2. τον Α.Μ. 32/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
 3. τον Α.Μ. 41,45, 54/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 4. τον Α.Μ. 42, 43/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας-Τμήμα Τεχνικών Έργων,
 5. του ανωτέρω Υπηρεσιακού Σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., αναλυτικά ως κατωτέρω:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου 407/16 4.947,60 €
02.15.7135.006 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων 400/16 12.003,20 €
02.10.6613.004 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών-Μηχανημάτων-FAX κ.λ.π. 419/16 230,49 €
02.30.6662.001 Προμήθεια ασφάλτου ­­422/16 19.000,00 €
02.30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας ΔΕ Σικυωνίων ­­420/16 18.386,86 €
02.30.6661.010 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας ΔΕ Στυμφαλίας 421/16 24.798,80 €
02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 412/16 280.000,00 €
02.20.6151.001 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού 413/16 8.000,00 €
02.20.6151.002 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Δημοτικού Φόρου 414/16 2.000,00 €
02.20.6151.003 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 415/16 1.200,00 €
02.00.6726.003 Απόδοση 15% του Τ.Α.Π. (Ν. 2130/1993, αρθρ. 24, παρ.19) 416/16 6.000,00 €
02.00.6151.004 Προμήθεια (Δικαίωμα) από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την είσπραξη και απόδοση στο Δήμο των προστίμων Κ.Ο.Κ. από κλήσεις της Τροχαίας (Τέλη Ταχυπληρωμής) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 417/16 7.675,80 €
02.30.7425.004 Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στον Ε.Δ.Ε. ΣΑΒΒΑ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟ 418/16 3.334,80 €
02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 401/16 1.632,00 €
02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 401/16 2.295,00 €
02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 401/16 1.200,00 €
02.70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 401/16 315,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 350/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο07-12-2016

Print Friendly, PDF & Email