347/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32η/06-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ347/2016

 

Περίληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 18258/02-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Τμήμα Τ.Ε.-Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»προϋπολογισμού #7.278,07# € (KA02.30.7333.009) και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον K.A. 02.30.7333.009 με ποσό #7.278,07# €.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Επιχείρηση του κου Κελλάρη Παναγιώτη του Σπυρίδωνα με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

  • του Ν. 4412/2016,
  • του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης),
    • την υπ’ αριθμ. 504/Α.Δ.Σ. περί Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016 (339/2016 Α.Ο.Ε.),
    • την Π.Α.Υ. 409/2016 και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» με απευθείας ανάθεση.

Β.Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Επιχείρηση του κου Κελλάρη Παναγιώτη του Σπυρίδωνα με Α.Φ.Μ. 115672260, που είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -3194- για έργα (οδοποιϊας-οικοδομικά-υδραυλικά-λιμενικά-βιομηχανικά-ενεργειακά) με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.009που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό #7.278,07# € (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 409/2016).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 347/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο07-12-2016

Print Friendly, PDF & Email