345/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32η/06-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ­345/2016

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 18258/02-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης ή μη του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Αέθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) το Π.Δ. 34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.

4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

5) την υπ’ αριθμ. 378/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ή κατάστημα.

6) την υπ΄αριθμ. 272/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου,

7) την με αριθ. πρωτ. 17084/10-11-2016 Διακήρυξη Δημάρχου,

8) την με αριθ. πρωτ. 17085/10-11-2016 Περίληψη Διακήρυξης,

9) το από 29-11-2016 Πρακτικό Επιτροπής,

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε:

Α. την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α) και,

Β. την κήρυξη της δημοπρασίας ως άγονη,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.- Εγκρίνει το πρακτικό της Φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής Δημοπρασίας που έγινε την 29η Νοεμβρίου 2016 για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α.

2.- Κηρύσσει την δημοπρασία άγονη.

3.- Κηρύσσει την επανάληψη της ως ανωτέρω δημοπρασίας σε νέα ημερομηνία με Απόφαση Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 345/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο07-12-2016

Print Friendly, PDF & Email