344/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 40ο/17-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 344/2017

 

Περίληψη: Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 46/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ζημιών και φθορών-ακίνητης περιουσίας ΔΕ Στυμφαλίας και ΔΕ Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17072/13-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω ασφυκτικών προθεσμιών, το θέμα με τίτλο:«Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 46/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ζημιών και φθορών-ακίνητης περιουσίας ΔΕ Στυμφαλίας και ΔΕ Φενεού»και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής τα από 13-10-2017 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, τα οποία έχουν ως κατωτέρω:

*********************************************************

Ανάκληση διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμηθειών λόγω αλλαγής φυσικού αντικειμένου

Α.Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων είχε συντάξει την αρ. 07/2017 μελέτη, σχετικά με την προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 24.798,80€ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6661.008 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2017.

Στη συνέχεια υπήρξε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 46/2017 σχετικά με την έγκριση τεκμηριωμένου αιτήματος δαπανών των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016, πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α212 και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 47/2017 για ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2017.

Λόγω αλλαγής του φυσικού αντικειμένου και επομένως των άρθρων της μελέτης, προβήκαμε στην σύνταξη νέας μελέτης με αρ. 41/2017.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην ανάκληση της έγκρισης του Τεκμηριωμένου Αιτήματος και της ψήφισης πίστωσης και στη συνέχεια στις απαραίτητες ενέργειες (λήψη Α.Ο.Ε., έκδοση Π.Α.Υ., ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.) σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάθεση της εν λόγω προμήθειας βάση της αρ. 41/2017 μελέτης.

Β. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων είχε συντάξει την αρ. 08/2017 μελέτη, σχετικά με την προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού, συνολικού προϋπολογισμού 24.798,80€ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6661.009 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2017.

Στη συνέχεια υπήρξε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 46/2017 σχετικά με την έγκριση τεκμηριωμένου αιτήματος δαπανών των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016, πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α213 και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 47/2017 για ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2017.

Λόγω αλλαγής του φυσικού αντικειμένου και επομένως των άρθρων της μελέτης, προβήκαμε στην σύνταξη νέας μελέτης με αρ. 42/2017.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην ανάκληση της έγκρισης του Τεκμηριωμένου Αιτήματος και της ψήφισης πίστωσης και στη συνέχεια στις απαραίτητες ενέργειες (λήψη Α.Ο.Ε., έκδοση Π.Α.Υ., ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.) σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάθεση της εν λόγω προμήθειας βάση της αρ. 42/2017 μελέτης.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων-Η/Μ Έργων

& Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.3

(Τ.Υ.)

*********************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

¨τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨την 46/2017 ΑΟΕ (ΑΔΑ: ΩΧΖΥΩ1Θ-ΚΜ7) περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων των ανωτέρω προμηθειών,

¨τα από 13-10-2017 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω ασφυκτικών προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

2. Ανακαλεί εν μέρει την υπ’ αρίθμ. 46/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΧΖΥΩ1Θ-ΚΜ7)περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων σχετικά με την προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας και Δ.Ε. Φενεού, για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 344/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1710-2017

Print Friendly, PDF & Email