34/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6ο/06-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2018

 

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1135/02-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α)» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει και ιδίως:

1) του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) του Π.Δ. 34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα.

3) του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.

4) του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ’ αριθ. 378/27-09-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ι41Ω1Θ-Π1Η) με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18A στο Κιάτο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ή κατάστημα.

β) την υπ΄ αριθ. 1/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Δ4ΑΩ1Θ-ΣΥΜ) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί ορισμού Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, πρότεινε τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α στη Δ.Κ. Κιάτου, η οποία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την υπ’ αριθμ. πρωτ. 991/31.01.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α στη Δ.Κ. Κιάτου, η οποία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, που ορίστηκε με την αριθμ.1/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6Δ4ΑΩ1Θ-ΣΥΜ) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Β. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας όπως παρακάτω:

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θα διεξαχθεί φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α στη Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως «γραφείο ή κατάστημα», αποτελούμενου από ισόγειο εμβαδού 44,15 τ.μ. και πατάρι εμβαδού 29,93 τ.μ., ήτοι συνολικής επιφάνειας 74,08 τ.μ.

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) στις 20/02/2018 ημέρα Τρίτη από ώρα 08:00 έως 09:00 πμ στην αίθουσα 4 του Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου (οδός Γ. Γεννηματά αρ. 2), από την αρμόδια Επιτροπή.

Άρθρο 3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 150,00 € μηνιαίως.

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως.

Άρθρο 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι την 5η εκάστου μηνός στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, το μίσθωμα επιβαρύνεται με κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του συνόλου αυτού καθώς και με κράτηση 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ.

Μετά το δεύτερο έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός, δε θα αναπροσαρμόζεται.

Άρθρο 6

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα «5 έτη» με δικαίωμα παράτασης «5 ετών» κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται επί πλέον του μισθώματος και στις εξής υποχρεώσεις:

Α) Στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Β) Στην πληρωμή των τελών Φωτισμού και Καθαριότητας,

Γ) Στην πληρωμή του χαρτοσήμου και της επί αυτού κράτησης υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς επίσης και κάθε φόρου ή τέλους που βαρύνει αυτόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δε θα υποχρεώνεται σε οποιαδήποτε κατασκευή στο μισθωμένο κτίσμα, κάθε δε δαπάνη επισκευής ή συντήρησης, είτε αναγκαία είναι είτε επωφελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ούτε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή αφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Παρέχεται το δικαίωμα στον τελευταίο πλειοδότη – εκμεταλλευτή του μισθίου, να επιφέρει εξωτερικές ή εσωτερικές τροποποιήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθίου, πάντα με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής.

Σε περίπτωση που λάβουν χώρα κατασκευές χωρίς την προγενέστερη άδεια της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος δύναται να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και την επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο άρθρο 6ο κατά τα ανωτέρω. Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως, παραιτείται δε ο μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Δήμου σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς το Δήμο Σικυωνίων .

6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή. Εφόσον ο συμμετέχων τυγχάνει νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου και πιστοποιητικό τροποποιήσεών του. Εφόσον από το καταστατικό δεν προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος, κατά περίπτωση, του νομικού προσώπου, πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του. Πλέον του καταστατικού-πρακτικού προσκομίζεται και ταυτότητα του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο. Εφόσον για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία έχει δοθεί εντολή σε τρίτο πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εκ του οποίου να προκύπτει η ρητή εντολή περί εκπροσώπησης του φυσικού/νομικού προσώπου στην εν λόγω δημοπρασία.

2) Υπεύθυνηδήλωσηθεωρημένηγιατογνήσιο της υπογραφής, εκ της οποίας να προκύπτει ότι:

•       ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρωντηςπαρούσας προκήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως καιανεπιφύλακτα,

•       ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα καθώς και

•       ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συναφθείσα σύμβαση με το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

3) Εφόσον ο συμμετέχων τυγχάνει νομικό πρόσωπο, πλέον της ως άνω, απαιτείται και δεύτερη υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ της οποίας να προκύπτει ότι:

•       δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία πτώχευσης, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό,

•       δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης,

•       δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

4) Εγγυητικήεπιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση με το 10% της πρώτης προσφοράς των πέντε ετησίων μισθωμάτων ήτοι εννιακόσια ευρώ #900,00# €. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του επιτευχθέντος τιμήματος 5 ετών που προέκυψε από τη δημοπρασία, η δε χρονική της διάρκεια αυτής θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης.

Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

5) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου/νομικού προσώπου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και του εγγυητή για συμμετοχή σε δημοπρασία.

6) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων ότι το συμμετέχον φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, και ο εγγυητής, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με το άρ. 285 του ν. 3463/2006 – Α’ 114).

7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου, του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ανά περίπτωση, και του εγγυητή.

8) Αντίγραφο συμβολαίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο συμμετέχων ή ο εγγυητής έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητο ή ακίνητα, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο καθώς και φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.

Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.

Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά ως προς την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, κατακυρώνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της.

Στον πλειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση καθώς και στον εγγυητή του, κοινοποιείται η σχετική απόφαση μαζί με την ως άνω αναφερόμενη έγκριση. Οανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα(10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης,ναπροσέλθει μετά του εγγυητή του γιατηνυπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων πέντε 5 μηνών..

Εάνοπλειοδότηςαποβιώσειήτεθείυπό δικαστικήσυμπαράστασηή δικαστικήαπαγόρευση ή δικαστική αντίληψη πριν ναυπογραφεί ησύμβαση,ο διαγωνισμός θεωρείταιως μη γενόμενος.

Ο Δήμος Σικυωνίων, ουδόλως ευθύνεται, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δεν εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ούτε ο τελευταίος πλειοδότης μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης ή άλλες αξιώσεις για το λόγο αυτό.

Άρθρο 12

ΕΚΠΤΩΣΗΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεταιέκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

– δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία

-αρνηθεί ναυπογράψειτηνσύμβαση.

Άρθρο 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι επίτης διεξαγωγής του διαγωνισμούενστάσεις,κατατίθενταιστηνεπιτροπή που διενεργείτο διαγωνισμό μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρααπό την ημέραδιεξαγωγής του διαγωνισμού ή την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεωςκαιαξιολογήσεωςτωνπροσφορώνκαιμόνοαπό εκείνουςπουσυμμετείχαν στο διαγωνισμόή αποκλείστηκαναπό αυτόνσεοποιοδήποτεστάδιοτης διαδικασίας του καιγια λόγους πουανακύπτουνκατάτοαντίστοιχοστάδιο.

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στη διενεργήσασα το διαγωνισμό επιτροπή, η οποία αφού τις εξετάσει, διατυπώνει τεκμηριωμένη γνώμη, την οποία και διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει τελικώς για την αποδοχή ή την απόρριψή τους.

Άρθρο 14

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β), η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη τηςπροκήρυξης:

α)θα τοιχοκολληθείστο Δημαρχιακό Kατάστημα και στα Κ.Ε.Π. του Δήμου

β)Θααναρτηθείστο διαδίκτυο – πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωναμε τις διατάξεις του ν.3861/2010(Α’ 112).

Άρθρο 16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τα αρ. 11 & 12 του Ν. 4122/2013 (Α’ 42) και τον νέο Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 2367/τ. Β’/12-07-2017) για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του μισθίου.

Άρθρο 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων – Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου και στα τηλέφωνα: 2742360138-139).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. Εξουσιοδοτείτο Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-02-2018

Print Friendly, PDF & Email