34/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 5η/21-02-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ­34/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2180/17-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
3. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
4. Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και

üτην Α.Ο.Ε. 33/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτον Α.Μ. 01/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

üτον Α.Μ. 03/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Έργων Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών καθώς και

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 

  1. 1.«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» ποσού #6.000,00# € σε βάρος των Κ.Α. 10.6263.002, 20.6263.002, 30.6263.002, 70.6263.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 162/2017.
  2. 2.Τον Α.Μ. 01/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου» ποσού #7.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.020 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 163/2017.
  3. 3.Τον Α.Μ. 03/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών έργων – Η/Μ έργων & συγκοινωνιών του Δήμου μας «Προμήθεια λαμπτήρων κλπ αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού, προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού #19.990,54# € σε βάρος των Κ.Α. 20.6691.005 και 20.7135.016 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 164/17.

Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» κατά την παρούσα χρήση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

  • Τον Α.Μ. 01/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
    • Τον Α.Μ. 03/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών έργων – Η/Μ έργων & συγκοινωνιών καθώς και
  • των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
10.6263.002 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 162/17 6.000,00 €
20.6263.002 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 162/17 65.000,00 €
30.6263.002 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 162/17 40.000,00 €
70.6263.002 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 162/17 5.000,00 €
00.6117.020 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 163/17 7.000,00 €
20.6691.005 Προμήθεια λαμπτήρων κλπ αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 164/17 14.999,54 €
20.7135.016 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κλπ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 164/17 4.991,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 142.990,54 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων Λεπτών #142.990,54# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 162-164/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο22-02-2017

Print Friendly, PDF & Email