339/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ339/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 25ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το Α. από 24-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και το Β. από 24-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που προκύπτει μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου από τα οποία προκύπτει η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού, που έχει ως κατωτέρω:

***************************

Α. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €     12.600,00

(Κατάργηση έργου)

 

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

 

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

 

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ

της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

           Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.003με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 12.600,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 12.600,00 € , καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

            Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ)», ποσού 22.721,93 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 16.512,28 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.209,65 €.

δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 29.112,28 €

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέες πιστώσεις αναλυτικά όπως παρακάτω

Στον Κ.Α. 02.30.7333.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.010 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Β. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7312.004με τίτλο «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού 150.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 66.960,00 €,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 83.040,00 €.

Στον Κ.Α. 02.25.7135.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 66.960,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 7.076,60€ προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 74.036,60 €.

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Σημειώματα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη, ο οποίος ψήφισε λευκό)

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

  • Καταργεί το έργο με τίτλο:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                                        € 12.600,00

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

  • Εγγράφει ως νέα έργα με τίτλους:

1. Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                  € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

2.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                    € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

3.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

4.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ            € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1. A) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.003με τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 12.600,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

#29.112,28# €

1.1

Στον Κ.Α. 02.30.7333.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €

προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

B) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001με     τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ)», ποσού 22.721,93 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού 16.512,28 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #6.209,65# €. 1.2

Στον Κ.Α. 02.30.7333.009 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

1.3

Στον Κ.Α. 02.30.7333.010 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

1.4

Στον Κ.Α. 02.30.7333.011 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €

προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Γ. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7312.004με τίτλο «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού 150.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 66.960,00 €,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 83.040,00 €.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

#66.960,00#

1.1

Στον Κ.Α. 02.25.7135.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 66.960,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016,   ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 7.076,60€ προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 74.036,60 €.

Δ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 339/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email

339/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ339/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 25ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το Α. από 24-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και το Β. από 24-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που προκύπτει μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου από τα οποία προκύπτει η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού, που έχει ως κατωτέρω:

***************************

Α. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €     12.600,00

(Κατάργηση έργου)

 

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

 

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ

της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

 

Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ

της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                   €       7.278,07

(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

           Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.003με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 12.600,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 12.600,00 € , καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

            Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ)», ποσού 22.721,93 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 16.512,28 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.209,65 €.

δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 29.112,28 €

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέες πιστώσεις αναλυτικά όπως παρακάτω

Στον Κ.Α. 02.30.7333.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.010 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Στον Κ.Α. 02.30.7333.011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Β. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7312.004με τίτλο «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού 150.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 66.960,00 €,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 83.040,00 €.

Στον Κ.Α. 02.25.7135.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 66.960,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 7.076,60€ προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 74.036,60 €.

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη, ο οποίος ψήφισε λευκό)

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

  • Καταργεί το έργο με τίτλο:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                                        € 12.600,00

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

  • Εγγράφει ως νέα έργα με τίτλους:

1. Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                  € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

2.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                    € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

3.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

4.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ            € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.003με τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 12.600,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016).

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού   #12.600,00# €

1.1 Καταργώντας τον Κ.Α. 02.30.7333.003.
2. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ)»,   ποσού 22.721,93 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016),   μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 16.512,28 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #6.209,65# €.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

#16.512,28# €

2.1

Στον Κ.Α. 02.30.7333.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €

προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

2.2

Στον Κ.Α. 02.30.7333.009 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

2.3

Στον Κ.Α. 02.30.7333.010 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

2.4

Στον Κ.Α. 02.30.7333.011 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €

προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Γ. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7312.004με τίτλο «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού 150.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 66.960,00 €,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 83.040,00 €.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

#66.960,00#

1.1

Στον Κ.Α. 02.25.7135.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 66.960,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016,   ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 7.076,60€ προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 74.036,60 €.

Δ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 339/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email