337/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ337/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 23ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά από:

ü  τις υπ’ αριθμ. 470, 472, 473, 475, 476/2016 Α.Δ.Σ.,

ü  τον Α.Μ. 31/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής,

ü  τον Α.Μ. 30/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής,

ü  τον Α.Μ. 29/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής,

καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1)Α.Μ. 31/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού #7.076,60# σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.008 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 396/16.
 2. 2)Α.Μ. 30/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού #11.471,84# σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.014 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 397/16.
 3. 3)Α.Μ. 29/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου» ποσού #2.941,90# σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6699.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 398/16.
 4. 4) «Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6271 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 389/16.
 5. 5)«Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6273 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 390/16.
 6. 6)« ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 391/16.
 7. 7)«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6211.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 392/16.
 8. 8)«Οφειλόμενη αποζημίωση μελών ΔΣ για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα ΔΣ του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8112.024 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 393/16.
 9. 9)«Αμοιβές Συμβολαιογράφων» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 394/16.
 10. 10)«Επισκευή-Συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου ΤΚ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.70.7331.030 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 395/16.
 11. 11)«Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6526 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 399/16.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

 • τις υπ’ αριθμ. 469, 470, 472, 473, 475, 476/2016 Α.Δ.Σ.,
 • τον Α.Μ. 29/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής,
 • τον Α.Μ. 30/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής,
 • τον Α.Μ. 31/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής,

καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.25.7135.008 Προμηθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 396/16 7.076,60
02.25.7135.014 Προμηθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμου Αντλιοστασιων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 397/16 11.471,84
02.70.6699.001 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου 398/16 2.941,90 €
20.10.6271 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 389/16 40.000,00 €
02.10.6273 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 390/16 19.488,07 €
02.30.6263.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 391/16 7.000,00 €
02.20.6211.001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 392/16 33.771,21 €
02.00.8112.024 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ δσ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ δσ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΕΝΕΟΥ 393/16 4.347,00 €
02.00.6111.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 394/16 1.446,30 €
02.70.7331.030 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ 395/16 57.093,96 €
02.00.6526 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 399/16 17.509,33

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 337/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email