336/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ336/2016

 

Περίληψη: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή παραβόλου έκδοσης πινακίδων οχήματος του Δήμου μας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 22ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή παραβόλου έκδοσης πινακίδων οχήματος του Δήμου μας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 22-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας, που έχει ως κατωτέρω:

********************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μπορεί με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Ο Δήμος μας προκειμένου να προβεί στην έκδοση πινακίδων του οχήματος Nissan με αρ. πλαισίου JN1CGUD22U0736021, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου έπειτα από εκκαθάριση της Δημοτικής Κατασκευαστικής εταιρείας του Δήμου (ΔΗ.ΚΕ.Σ.) στην οποία και ανήκε, πρέπει να προκαταβάλλει παράβολο ποσού 105,00 €.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο και για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

  1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικόλαου Τσήρου, ποσού 105,00€ σε βάρος του Κ.Α.02.30.6323 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» .
  2. Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 105,00€ για την καταβολή του σχετικού παραβόλου για την έκδοση πινακίδων του προαναφερόμενου οχήματος, καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τράπεζα κ.λ.πκαι στη συνέχεια ν’ αποδώσει λογαριασμό μέχρι τις 31/12/2016.
  3. Ψηφίσει τις ανάλογες πιστώσεις των παραπάνω Κωδικών Αριθμών.

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

********************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω, την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κου Νικόλαου Τσήρου, ποσού #105,00# € σε βάρος του Κ.Α.02.30.6323 με τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας».

Β.- Εξουσιοδοτείτον ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των #105,00# € για την καταβολή του σχετικού παραβόλου έκδοσης πινακίδων του προαναφερόμενου οχήματος, καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τράπεζα κ.λ.π και στη συνέχεια ν’ αποδώσει λογαριασμό μέχρι 31.12.2016.

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει το ποσού των #105,00# € σε βάρος του Κ.Α.02.30.6323, που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 388/2016).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email