330/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      ως προς την συνολική έκταση στρεμμάτων

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ330/2016

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Βάτος»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 16ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Βάτος» έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1) Του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 195 Ν. 3463/2006 § 1 (ΦΕΚ 114/8-6-06) Κ.Δ.Κ.

3) Του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του αρθρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

4) Την υπ’ αριθ. 412/19-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, περί καθορισμού του τρόπου διάθεσης καλλιεργήσιμης γής (αγροκτήματα) για την ενοικίαση τεσσάρων χρόνων.

5) Την υπ’ αριθμ. 283/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4Λ0Ω1Θ-86Β) περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροκτημάτων ΤΚ Κυλλήνης στις θέσεις Βάτος, Βάτος, Βάτος, Άγιος Γεώργιος και συγκρότησης Επιτροπής για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών.

6) Την αριθμ. 16943/8-11-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων ( ΑΔΑ:6Ν7ΚΩ1Θ-ΞΝΙ).

7) Το από 23-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής.

8) Το γεγονός ότι η τιμή που προσφέρθηκε 65,00€ ετησίως είναι ανώτερη εκείνης που είχε ορίσει η Οικονομική Επιτροπή σαν πρώτη προσφορά 60,00€ και θεωρείται συμφέρουσα.

9) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της Φανερής Πλειοδοτικής Προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Βάτος».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.- Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας που έγινε την 23η Νοεμβρίου 2016 για την εκμίσθωση του αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων στη θέση «Βάτος» με αριθμό αναδασμού 147 συνολικής έκτασης 2.510 στρεμμάτων, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο Δρόλιας Πέτρος του Παναγιώτη και της Σπυριδούλας, με ΑΦΜ: 110539968, αγροτοκτηνοτρόφος, κάτοικος Κυλλήνης, με εγγυητή τον Δρόλιας Πέτρος του Παναγιώτη και της Παρασκευής, κάτοικος Κυλλήνης και με την υπ’ αριθμ. 982/21-11-2016 εγγυητική επιστολή, που πρόσφερε το ποσό των #65,00# € ετησίως.

2.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email