330/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 38ο/05-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 330/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση πίστωσης ποσού 194.144,74 € για υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16515/05-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αναφέροντας στην Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου, προτείνοντας να συζητηθεί ως κατεπείγον το 1oθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 194.144,74 € για υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

            Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.

            Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 05.10.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

***************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 249/03-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ39Ω1Θ-Τ33) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

Η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού υπ’ αριθ. 235068,210500/03-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΒΡΟΡ1Φ-263) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6737.011 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο {Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία}» ποσού 194.144,74€, προερχόμενη από ανταποδοτικό τέλος ρυμοτομίας.

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης:325/2017

 

Κιάτο 5 Οκτωβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου           Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

***************************************************

Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 6 και 72 παρ.1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 249/2017 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή έργου ύδρευσης – αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» νομιμοποιηθείσα με την υπ’ αριθμ. 235068, 210500/03-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΡΒΡΟΡ1Φ-263) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 • το από 05.10.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την υπ’ αριθμ. 325/2017 Π.Α.Υ. καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης μετά από την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευής έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» καθώς και της αντίστοιχης Π.Α.Υ. που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6737.011 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης – αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» 325/17 194.144,74 €
ΣΥΝΟΛΟ: 194.144,74 €
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων Λεπτών 194.144,74 €, υπάρχει πίστωση στο προαναφερόμενο ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκε με Α/Α 325/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05-10-2017

Print Friendly, PDF & Email