33/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 5η/21-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­33/2017

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2180/17-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.
Σπανός Κων/νος Μέλος
3. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
4. Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά από:

  • το 14.02.2017 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
  • το 17.02.2017 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
  • το 17.02.2017 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας-Τμήμα Τεχνικών έργων-Η/Μ έργων & Συγκοινωνιών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών κατά την παρούσα χρήση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα των δαπανών των κατωτέρω Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις μελέτες και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.10.6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 €
02.20.6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 65.000,00 €
02.30.6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 40.000,00 €
02.70.6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 116.000,00
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.00.6117.020 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ δσ, οε ΚΑΙ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ πΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 7.000,00 €
συνολο: 7.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

τΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.20.6691.005 Προμηθεια λαμπτηρων κλπ αναλωσιμου ηλεκτρολογικου υλικου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 14.999,54 €
02.20.7135.016 προμηθεια φωτιστικων σωματων κλπ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 4.991,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 19.990,54

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τιε περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο22-02-2017

Print Friendly, PDF & Email