327/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/26-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 327/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15653/22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 22.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ:7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δημιουργία νέας πίστωσης, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου», ποσού 24.800,00€, μειώνουμε κατά 24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6262.002 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 20.000,00€, μειώνουμε κατά 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου(ΚΕΠ)» ποσού 14.400,00 € μειώνουμε κατά 4.800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.600,00 €.

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (24.800,00 + 20.000,00 + 4.800,00) 49.600,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει ποσό 49.600,00€ για δημιουργία νέων πιστώσεων ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.30.7135.015 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Στον Κ.Α. 02.30.7135.016 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 22 Σεπτεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 22.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1. Α) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου» ποσού 24.800,00€, μειώνουμε κατά 24.800,00€   προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφορά

δια του

Αποθεματικού

#49.600,00# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.7135.015 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Β) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6262.002 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 20.000,00€, μειώνουμε κατά 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. 1.2 Στον Κ.Α. 02.30.7135.016 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Γ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.016 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου(ΚΕΠ)» ποσού 14.400,00 €   μειώνουμε κατά 4.800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.600,00 €.

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 327/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-09-2017

Print Friendly, PDF & Email

327/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/26-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 327/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15653/22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 22.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ:7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δημιουργία νέας πίστωσης, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου», ποσού 24.800,00€, μειώνουμε κατά 24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6262.002 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 20.000,00€, μειώνουμε κατά 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.015 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού 14.400,00 € μειώνουμε κατά 4.800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.600,00 €.

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (24.800,00 + 20.000,00 + 4.800,00) 49.600,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει ποσό 49.600,00€ για δημιουργία νέων πιστώσεων ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.30.7135.015 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Στον Κ.Α. 02.30.7135.016 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 22 Σεπτεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 22.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1. Α) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου» ποσού 24.800,00€, μειώνουμε κατά 24.800,00€   προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφορά

δια του

Αποθεματικού

#49.600,00# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.7135.015 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Β) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6262.002 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 20.000,00€, μειώνουμε κατά 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. 1.2 Στον Κ.Α. 02.30.7135.016 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για προστασία δημοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Γ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.015 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού 14.400,00 €   μειώνουμε κατά 4.800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.600,00 €.

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 327/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-09-2017

Print Friendly, PDF & Email