324/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/26-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15653/22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

Α. το από 26.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί έγκρισης δαπάνης για απόδοση ποσού στoν κ. Δημήτριο Αναστ. Γατσιόπουλο, μετά την 7/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την 317/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

***********************************************

Στις 06/09/2017 επιδόθηκε στο Δήμο μας η αρίθμ. 7/2017Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σύμφωνα με την οποία υποχρεώνεται ο εναγόμενος (Δήμος Σικυωνίων) να καταβάλλει στον ενάγοντα (Δημήτριο Γατσιόπουλο του Αναστασίου) το χρηματικό ποσό των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.775,00 €) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της υπό κρίση αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.

Επίσης επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Σημειωτέον, η επίδοση της αγωγής έγινε στις 06/05/2016, επομένως ο χρόνος υπολογισμού των τόκων, αρχίζει από 07/05/2016, με καταληπτική ημερομηνία εξόφλησης την 07/10/2017, ήτοι δεκαεπτά μήνες.

Στη συνέχεια με την υπ΄ αρίθμ. 288/12-09-2017 (ΑΔΑ:7ΘΦΕΩ1Θ-ΕΚΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίσθηκε η Δικηγόρος Κα Αντιγόνη Κατσαβού,   προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 7/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Η προαναφερόμενη δικηγόρος με την από 22-09-2017 γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή γνωμοδότησε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά   της υπ’ αρίθμ. 7/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ. 317/26-09-2017 Απόφασή της αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ «την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 7/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την καταβολή του ποσού των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (1.775,00 €) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής (07-05-2017), καθώς και στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ποσού 180,00 €».

Αναλυτικά το κεφάλαιο και οι τόκοι από 07-05-2016 μέχρι 07-10-2017 (ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής μας προς τον ενάγοντα βάση δικαστικής απόφασης), ανέρχονται ως εξής:

Επιδικασθέν Κεφάλαιο                                                                       1.775,00 €

Δικαστική Δαπάνη                                                                               180,00 €

Χρονικό Διάστημα από 07-05-2016 έως 07-05-2017

1.775,00 Χ 6% ετησίως =                                                                  106,50 €  

Χρονικό Διάστημα από 08-05-2017 έως 07-10-2017

1.775,00 Χ 6% ετησίως = 106,50€ Χ 150/360                               44,38 €

——————

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ           2.105,88 €

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού που οφείλεται, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την έγκριση των δαπανών, αναλυτικά όπως παρακάτω:

 • Έγκριση δαπάνης ποσού (1.775,00 + 180,00) 1.955,00 € σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}, η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Α.Υ. : 27/2017).
 • Έγκριση δαπάνης ποσού 150,88 € σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6823 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Α.Υ. : 44/2017).

Κιάτο   26 Σεπτεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

     Ιωάννης Β. Γιαννούλας                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 (T.Y.)                                                                  (Τ.Υ)                      

***********************************************

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 323/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένου αιτήματος δαπάνης Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτους Α.Μ. 36/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και

üτης αντίστοιχης Π.Α.Υ. που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 36/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού, Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού ποσού #11.998,12# € σε βάρος των Κ.Α. 02.20.6691.006 και Κ.Α. 02.20.7135.017 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 323/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 26.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την 13/2017 ΑΟΕ περί «Ψήφισης και διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2017» – ΠΑΥ 27 & 44 / 17,
 • τη μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνειτην δαπάνη ποσού #1.955,00# € σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}, η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΨ9Ω1Θ-ΠΜΔ – Π.Α.Υ. : 27/2017).

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού #150,88# € σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6823 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΨ9Ω1Θ-ΠΜΔ – Π.Α.Υ. : 44/2017).

Γ. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τον Α.Μ. 36/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και

¨       της αντίστοιχης Π.Α.Υ. που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.20.6691.006 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 323/17 9.999,36 €
02.20.7135.017 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 323/17 1.998,76 €
ΣΥΝΟΛΟ: 11.998,12 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα Λεπτών ## €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκε με Α/Α 323/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 324/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-09-2017

Print Friendly, PDF & Email