324/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2016

 

Περίληψη: «Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίων», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17768/23.11.2016 αίτηση-δήλωση του κου Μπόμπολα Ιωάννη του Δημητρίου, ο οποίος ενήργησε στ’ όνομα και για λογαριασμό του Γεωργίου Δαμά του Γεωργίου, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 10297/15.11.2011 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Σικυώνος, Σοφίας Φραγκοπούλου, όπου ρητά αναφέρει ότι o προειρημένος, Γεώργιος Δαμάς, «τυγχάνει αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των κατωτέρω περιγραφομένων ακινήτων ήτοι: 1) ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως χιλίων τριακοσίων τριών και εβδομήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (1.303,77 τ.μ.) ευρισκόμενου στην ειδική Θέση Καργιαγιένι ή Γιαννιτσά και συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικό δρόμο, ιδιοκτησία Ιωάννη Φραγκόπουλου, Αλέκου Γαλανόπουλου και αγροτικό δρόμο καθώς και 2) ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (3.000,00 τ.μ.) ευρισκόμενου στην ειδική Θέση Γιαννιτσά-Λάκιδες της τ.κ. Μεγάλου Βάλτου και συνορευόμενου με Αλέκο Γαλανόπουλο δρομίσκο και πέραν αυτού με Ευάγγελο Δουδούμη και Γεώργιο Βοιδήλα. Mε την ως άνω αίτησή, ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ να δωρηθούν προς το Δήμο Σικυωνίων α)τμήμα εμβαδού τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300,00 τ.μ.) από το πρώτο ως άνω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο καθώς και β)τμήμα εμβαδού πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500,00 τ.μ.) από το δεύτερο ως άνω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο, με τους εξής όρους:

1) Να ανορυχθούν ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μια ή περισσότερες ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ,

2) Από την γεώτρηση ή τις γεωτρήσεις που θα ανορυχθούν, να χορηγούνται προς την ΤΚ Μεγάλου Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων 10 κ.μ. νερού ωριαίως,

3) Από την γεώτρηση ή τις γεωτρήσεις που θα ανορυχθούν να χορηγούνται προς τον Ιωάννη Μπόμπολα του Δημητρίου και της Παναγούλας, εμένα τον υπογράφοντα 10 κ.μ. νερού ωριαίως καθώς και

4) Να του χορηγηθεί το δικαίωμα ηλεκτροδότησης από την παροχή ρεύματος του Δήμου με παροχή ΔΕΗ Νο2.

5) Να του επιτραπεί η τοποθέτηση δικτύου στον διανοιχθησόμενο αύλακα του Δήμου.»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.Αποδέχεται τη δωρεά των δύο προπεριγραφέντων τμημάτων αγροτεμαχίων, ήτοι: α)τμήματος εμβαδού τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300,00 τ.μ.) από το έναν αγρό εκτάσεως χιλίων τριακοσίων τριών και εβδομήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (1.303,77 τ.μ.), ευρισκόμενο στην ειδική Θέση Καργιαγιένι ή Γιαννιτσά της τ.κ. Μεγάλου Βάλτου και συνορευόμενο γύρωθεν με αγροτικό δρόμο, ιδιοκτησία Ιωάννη Φραγκόπουλου, Αλέκου Γαλανόπουλου και αγροτικό δρόμο καθώς και β)τμήματος εμβαδού πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500,00 τ.μ.) από έναν αγρό εκτάσεως τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (3.000,00 τ.μ.), ευρισκόμενο στην ειδική Θέση Γιαννιτσά-Λάκιδες της τ.κ. Μεγάλου Βάλτου και συνορευόμενο με Αλέκο Γαλανόπουλο, δρομίσκο και πέραν αυτού με Ευάγγελο Δουδούμη και Γεώργιο Βοιδήλα.

Β.Αποδέχεται τους όρους ήτοι: i) Την ανόρυξη ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μια ή περισσότερων ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ii) Τη χορήγηση προς την ΤΚ Μεγάλου Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων 10 κ.μ. νερού ωριαίως από τη γεώτρηση ή τις γεωτρήσεις που θα ανορυχθούν, iii) Τη χορήγηση προς τον Ιωάννη Μπόμπολα του Δημητρίου και της Παναγούλας 10 κ.μ. νερού ωριαίως από την γεώτρηση ή τις γεωτρήσεις που θα ανορυχθούν, iv) Τη χορήγηση του δικαιώματος ηλεκτροδότησης από την παροχή ρεύματος του Δήμου με παροχή ΔΕΗ Νο2 καθώς και v) Να επιτραπεί η τοποθέτηση δικτύου στον διανοιχθησόμενο αύλακα του Δήμου.

Γ.Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κο Γεώργιο Δαμά του Γεωργίου για τη δωρεά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να μιμηθούν και άλλοι.

Δ.Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κα Μαρίνα Λεονάρδου-Φίλη, να προβεί στη σύνταξη των απαιτούμενων συμβολαίων δωρεάς εν ζωή.

Ε.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

ΣΤ.Εξουσιοδοτείτο Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικών Πράξεων Δωρεάς Εν Ζωή καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 324/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο28-11-2016

Print Friendly, PDF & Email