323/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ323/2016

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 240/2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κου Σωτήριου Κορωνιώτη.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 240/2016 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κου Σωτήριου Κορωνιώτη», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

1. Την υπ’ αριθμ. 277/2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και

2. Την υπ’ αριθμ. 240/17-11-2016 απόφασή του με Αριθμ. Πρωτ. 17455/17-11-2016 (ΑΔΑ:6Δ9ΜΩ1Θ-ΓΓ4), όπου λόγω της αναγκαιότητας επίδοσης της ως άνω Απόφασης προς την ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», όρισε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου, τον κο Σωτήρη Κορωνιώτη για να προβεί στην επίδοση της ως άνω Απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 240/17-11-2016 Απόφαση Δημάρχου, με αριθμ. Πρωτ. 17455/17-11-2016 (ΑΔΑ:6Δ9ΜΩ1Θ-ΓΓ4).

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6116 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» ποσού #4.500,00# €.

Γ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών, θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 323/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email