322/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ322/2016

 

Περίληψη: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 231/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 231/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την ως άνω απόφαση η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της   17/23-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 231

Περίληψη:   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση Έφεσης κατά της αριθμ. 49/ 2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καταβολή ποσών σε υπαλλήλους του τ. Δήμου Στυμφαλίας.

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη   και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 24329/15-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

          Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:

                 ΠΑΡΟΝΤΑ                                                  ΑΠΟΝΤΑ

1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων   Πρόεδρος               1.- Γεωργούσης Δημήτριος                                              

2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης         Μέλος                

3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος           «                    

4.-Ζαχαριάς Χρήστος                   «

5.- Μπούκης Γεώργιος                 «                            

6.- Τσιάνος Ιωάννης                     «

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Θ έ μ α   4ο

                                                             —————————–    

       Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση Έφεσης κατά της αριθμ. 49/ 2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καταβολή ποσών σε υπαλλήλους του τ. Δήμου Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη

την αριθμ. 49/2012 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καταβολή ποσών στους ενάγοντες α) Γεώργιο Δρίμα β) Γεώργιο Καρατζιά, γ) Βασίλειο Καρακούση, δ) Βασίλειο Κατσιμπούλα, ε) Βασιλική Καψαλού στ) Φωτεινή Σπηλιώτη και ζ) Παναγιώτη Τσέκου μετά την από 30-6-2005 Αγωγή τους κατά του Δήμου Στυμφαλίας και ήδη Δήμου Σικυωνίων.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την από 20-10-2012 προβλεπόμενη από το άρθρο 72 παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας η οποία έχει ως εξής:

                                          ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 49/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του τέως Δήμου Στυμφαλίας και ήδη Δήμου Σικυωνίων να καταβάλλει στους σε αυτήν αναφερόμενους υπαλλήλους του τ’ αναγραφόμενα σε αυτή ποσά. Κατόπιν τούτου, λεκτέα τυγχάνουν τα κατωτέρω:

          1)Κατ αρθρο 72 παρ. ιγ «η οικονομική επιτροπή του Δήμου αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων»,

          2)Κατ’ αρθρο 92 παρ. 1 «σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό»,

          3)Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 792/12 απόφαση του ΣτΕ ορίζεται ότι η επέκταση του επιδόματος των 176 ευρώ σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων πλέον των 60 που έχει ήδη χορηγηθεί με υπουργικές αποφάσεις δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων υπουργών, αφού συνεκτιμήσουν προφανώς τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, δεν υποχρεώνεται το Δημόσιο να καταβάλει το επίδομα σε υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, στους οποίους καταβάλλονται οποιεσδήποτε πρόσθετες μισθολογικές παροχές που ξεπερνούν τα 176 ευρώ, όπως συμβαίνει με τους δικαστικούς υπαλλήλους. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι, αν η μισθολογική παροχή επεκτάθηκε παρανόμως με υπουργικές αποφάσεις και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων μολονότι δεν πληρούσαν τις ίδιες προϋποθέσεις, δεν μπορεί με επίκληση της αρχής της ισότητας να δοθεί και σε άλλους. Γιατί «δεν νοείται ισότητα στην παρανομία», ούτε μπορεί να γίνει δεκτό ότι το Σύνταγμα παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να παραβιάζει συστηματικά το νόμο, εκδίδοντας υπουργικές αποφάσεις που, εφαρμόζοντας την αρχή της ισότητας, αναγνωρίζουν τελικά μια παράνομη διοικητική πρακτική ως πηγή κανόνων δικαίου.

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω κρίνεται πως ενδείκνυται η άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 49/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

                                                 Κιάτο, 20.10.2012

                                         Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

                                          Γεωργούλια Κωνσταντίνα

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι ο Δήμος πρέπει να εξαντλήσει τα ένδικα μέσα που απαιτούνται για να τελεσιδικήσει η απόφαση και γι αυτό πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για την άσκηση Έφεσης κατά της παραπάνω δικαστικής απόφασης.

  

       Με την αριθμ. 67/ 2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε ορισθεί Δικηγόρος του Δήμου ο κ. Σώκος Απόστολος για την εκδίκαση της Αγωγής και ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ορισθεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου, ο Δικηγόρος κ. Σώκος Απόστολος για την άσκηση Έφεσης.        

    

       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

     Α. –Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον κ. Σώκο Απόστολο για να ασκήσει Έφεση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά της αριθμ. 49/2012 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καταβολή ποσών στους ενάγοντες α) Γεώργιο Δρίμα β) Γεώργιο Καρατζιά, γ) Βασίλειο Καρακούση, δ) Βασίλειο Κατσιμπούλα, ε) Βασιλική Καψαλού στ) Φωτεινή Σπηλιώτη και ζ) Παναγιώτη Τσέκου και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί, ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί από αναβολή ή άλλη αιτία η υπόθεση αυτή.

 

   Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 60.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/13-3-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

     Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012   (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 231/2012

                                     Συντάχθηκε και υπογράφεται.

           Ο Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος                   1. Παπαβασιλείου Νικόλαος                

                                                             2. Μπούκης Γεώργιος                                              

                                                             3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                

                                                             4. Τσιάνος Ιωάννης                    

                                                             5. Ζαχαριάς Χρήστος  

        

   Ακριβές απόσπασμα

                        Κιάτο 24 Οκτωβρίου 2012  

                                 Ο Δήμαρχος»

 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε στα μέλη πως λόγω της παρέλευσης ικανού χρονικού διαστήματος η ως άνω απόφαση πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την υπ’ αριθμ. 231/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Β425Ω1Θ-Γ0Β) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 231/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 322/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email