321/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/26-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 321/2017

 

Περίληψη: Ανάθεση ολοκλήρωσης στην 3η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία του 1ου υποέργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της οµότιτλης Πράξης του Μέτρου 7 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15653/22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση ολοκλήρωσης στην 3η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία, του 1ου υποέργου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», της ομότιτλης πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής:

 1. Το από 22.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, που έχει ως κατωτέρω:

*****************************************************

Με την με αρίθμ. πρωτ. 7833/08-09-2017 (ΑΔΑ: Ω71Χ4653ΠΓ-7ΥΞ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου του 1ου υποέργου (Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων) της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 950272, εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης ποσού 116.783,54€ + 28.028,05€ Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Αναδόχου «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» η οποία κρίθηκε 3η μειοδότρια, με επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» 144.811,59 €.

Στη συνέχεια με την υπ’ αρίθμ. 361/22-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΞΓΩ1Θ-Φ43) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 και ενισχύθηκε η διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.64.7311.005 ποσού των 129.166,16€ με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}   κατά 15.645,43€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 144.811,59€.

Προκειμένου να υπογραφεί η νέα σύμβαση με την 3η κατά σειρά μειοδότρια σύμφωνα με την με αρίθμ. πρωτ. 7833/08-09-2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτείνεται η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 218/2017 Π.Α.Υ. ποσού 129.166,16 € η οποία είχε ψηφισθεί η σχετική πίστωση με την υπ’ αριθμ. 62/21-03-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΥΠΩ1Θ-Φ19) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 129.166,16 € και η έκδοση νέας Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης δαπάνης και η ψήφισής της από την Οικονομική Επιτροπή κατά την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον 3ο μειοδότη (ΓΕΩΜΝΩΜΩΝ Ο.Ε.) ποσού 144.811,59 €.

Κιάτο   22 Σεπτεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου          Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

             (Τ.Υ.)                                                                        (Τ.Υ.)

*****************************************************

 1. Την υπ’ αριθμ. 201/2017 (ΑΔΑ: ΨΙΤΨΩ1Θ-8ΑΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ελλείψει των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της 2ης κατά σειράς μειοδότριας κοινοπραξίας του εν θεμάτι 1ου υποέργου, κλήθηκε η 3η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» για την ανάθεση ολοκλήρωσης του και υποβλήθηκε αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, για την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης.
 2. Την με Α.Π.: 7833/08.09.2017 (ΑΔΑ: Ω71Χ4653ΠΓ-7ΥΞ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου – Δήμου του 1ου υποέργου («Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων») της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Κωδ. ΟΠΣΑΑ:950272.
 3. Την υπ’ αριθμ. 324/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΡ8Ω1Θ-ΖΘΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: 7833/08.09.2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Την υπ’ αριθμ. 361/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΞΓΩ1Θ-Φ43) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου (η 313/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Το άρθρο 26 παρ. 2 του ν.3669/2008 περί πρόσκλησης μειοδότριας επιχείρησης ή κοινοπραξίας από την προϊσταμένη αρχή, για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι απαιτείται η ανάθεση ολοκλήρωσης του εν λόγω 1ου υποέργου της ομότιτλης Πράξης, στην δεύτερη κατά σειρά μειοδότρια κοινοπραξία, σύμφωνα και με το από 01.09.2015 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότρια, τάσσοντας την κατά      , να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό/ά περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, το οποίο θα πρέπει να φέρει/ουν απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της υπηρεσίας.

Η οικονομική επιτροπή δύναται να εξουσιοδοτήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ήτοι τη Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να ενεργήσει άμεσα και να αποστείλει την εν λόγω πρόσκληση στην μειοδότρια κοινοπραξία ώστε να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου.

Για την εκτέλεση ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» της ομότιτλης Πράξης, έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.64.7311.005 με ποσό 144.811,59 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 322/2017.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα άρθρα 4.2 και 23.2.4 της με Α.Π.: 13550/07.08.2015 Διακήρυξης του εν θεμάτι έργου,
 • το από 22.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων,
 • τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ανάκλησητης υπ’ αριθμ. 218/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 02.64.7311.005 με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020 (Π.Α.Α. 2020) {Κωδ. Πραξ, ΣΑΕ 082/1 με κωδ. 2016ΣΕ08210066}», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού #129.166,16# €.

Β. Αναθέτει την ολοκλήρωση του 1ου υποέργου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στην τρίτη (3η) κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση τριάντα τρία και πενήντα εννέα τοις εκατό (33,59%).

Γ. Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.64.7311.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 ποσού #144.811,59# € (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 322/2017).

Δ. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για αποστολή πρόσκλησης στην τρίτη (3η) κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.», περί κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ. 2, του Ν.3669/2008 και στα άρθρα 4.2 και 23.2.4 της με Α.Π.: 13550/07.08.2015 Διακήρυξης του έργου, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 321/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-09-2017

Print Friendly, PDF & Email