320/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ320/2016

 

Περίληψη: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 177/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 177/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την προαναφερθείσα απόφαση η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:

 

           «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                          

                                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/ 31-10-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Αριθμός Απόφασης 177

 

Περίληψη:   Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση Εφεσης κατά της αριθμ. 12/2011 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, μετά από την αριθμ.508/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 22024/26-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:

                 ΠΑΡΟΝΤΑ                                                           ΑΠΟΝΤΑ

1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων   Πρόεδρος                                          

2.- Μπούκης Γεώργιος               Μέλος                       1 . Γεωργούσης Δημήτριος                                  

3.-Τσιάνος Ιωάννης                     «

4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης           «

5.Παπαβασιλείου Νικόλαος           «

6.-Ζαχαριάς Χρήστος                   « από το 10ο θέμα

……………………………………………………………………………………………………………………………

                                            

                               Θ έ μ α   Α΄ προ ημερήσιας διάταξης

                               ———————————————————–

             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων   εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010   το θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση Εφεσης κατά της αριθμ. 12/2011 Απόφασης   του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, μετά από την αριθμ.   508/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» .

   Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει του

άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010     και ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη της Επιτροπής

α) την αριθμ. 12/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που επιδόθηκε στο Δήμο την 17-6-2011 σχετικά με καταβολή επιδόματος € 176,00 σε εξήντα επτά (67) υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων και αφορά το χρονικό διάστημα από 1-1-2002 έως 31-12-2004

 

β) την αριθμ. 478/10-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραίτησης του Δήμου από την άσκηση ΄Εφεσης κατά της παραπάνω Απόφασης, μετά από την από 28-8-2011 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου Λένη Σουζάνας (Αριθμ. 66/2011 εντολή της Οικονομικής Επιτροπής) και

γ) την αριθμ. 508/27-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάκλησης της αριθμ. 478/10-10-2011 απόφασης   του Δημοτικού Συμβουλίου και άσκηση ΄Εφεσης

κατά της αριθμ. 12/2011 Απόφασης   του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου κ. Αποστόλου Σώκου για την άσκηση Εφεσης κατά της παραπάνω δικαστικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1   και 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

                                    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

Α. – Εγκρίνει να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 .

 

   Β.- Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον κ. Σώκο Απόστολο να ασκήσει ΄Εφεση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου ως Εφετείου, κατά της αριθμ. 12/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που επιδόθηκε στο Δήμο την 17-6-2011 σχετικά με αναδρομική καταβολή επιδόματος € 176,00 σε εξήντα επτά (67) υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων και αφορά το χρονικό διάστημα από 1-1-2002 έως 31-12-2004 και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί από αναβολή ή άλλη αιτία η υπόθεση αυτή.

 

   Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό €   60.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 54/10-6-2011 απόφαση της Οικονομικής

   Επιτροπής.

       Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων»

   των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.

   Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ.

3026/1954 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2011.

                               Συντάχθηκε και υπογράφεται

     Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος                    1. Παπαβασιλείου Νικόλαος                

                                                             2. Μπούκης Γεώργιος                                                  

                                                             3. Τσιάνος Ιωάννης        

                                                             4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                

                                                             5. Ζαχαριάς Χρήστος

                                 Ακριβές απόσπασμα

                               Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2011  

                                     Ο Δήμαρχος»

Ακολούθως, ανέφερε πως λόγω της παρέλευσης ικανού χρονικού διαστήματος χρειάζεται η ως άνω απόφαση να επικαιροποιηθεί.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την υπ’ αριθμ. 177/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 456ΥΩ1Θ-ΒΓΚ) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 177/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 320/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email