319/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ319/2016

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση ασκηθείσας πρόσθετης παρέμβασης του προαναφερθέντος υπέρ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ορισμoύ δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση ασκηθείσας πρόσθετης παρέμβασης του προαναφερθέντος υπέρ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου», έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω ήτοι:

1.την από 16ης.10.2014 ασκηθείσα αίτησης ακύρωσης της Ευαγγελίας Γκιούλη κλπ περί ακυρώσεως της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 11818/2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,

2.την από πλευράς Δήμου Σικυωνίων ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Περιφερεάρχη Πελοποννήσου και κατά των αιτούντων,

3.την αναγκαιότητα εκπροσώπησης του Δήμου Σικυωνίων, ως προσθέτως παρεμβαίνοντος, κατά τη συζήτηση του προαναφερθέντος δικαστηρίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.-Ορίζει το δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κo Απόστολο Σώκο, να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων, ως προσθέτως παρεμβαίνοντα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση της από 16ης.10.2014 ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης της Ευαγγελίας Γκιούλη κλπ περί ακυρώσεως της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 11818/2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η οποία έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 6ης.12.2016 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Β.-Για τις ανάγκες συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κρίνεται πως θ’ απαιτηθούν επιπλέον δύο (2) ώρες εργασίας.

Γ.-Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Δ.-Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 319/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email