319/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/26-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2017

 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού 1.998.999,99 €, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 8β του Ν. 4412/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15653/22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού 1.998.999,99 €, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 8β του Ν. 4412/2016», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» .

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:

αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η’ της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις.
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β΄, συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. 

ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Όμως, με την παρ. 10 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου Ν. 4412/16, ορίζεται ότι: “10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η’ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τις κείμενες διατάξεις 4 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ήτοι να είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.

Βάσει των ανωτέρω, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας, απέστειλε τα κάτωθι διαβιβαστικά περί υπόδειξης μελών και αναπληρωτών στους φορείς για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»:

 1. με το αριθμ. πρωτ. 14561/05.09.2017 έγγραφο προς την ΠΕΔ Πελοποννήσου,
 2. με το αριθμ. πρωτ. 14560/05.09.2017 έγγραφο προς το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου,
 3. με το αριθμ. πρωτ. 14559/05.09.2017 έγγραφο προς το Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καθώς και
 4. με το αριθμ. πρωτ. 14946/12.09.2017 έγγραφο προς το Σ.Α.Τ.Ε.,

και έλαβε τις κάτωθι απαντήσεις από:

 1. τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου με τον αριθμ. πρωτ. 515/20.09.2017 έγγραφό τους,
 2. το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου με τον αριθμ. πρωτ. 1058/08.09.2017 έγγραφό τους,
 3. την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με τον αριθμ. πρωτ. 707/20.09.2017 έγγραφό τους,
 4. τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών με τον αριθμ. πρωτ. 31622/19.09.2017 έγγραφό τους,

Ταυτόχρονα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας προέβη στην κλήρωση για την ανάδειξη μελών τεχνικών υπαλλήλων (τακτικών & αναπληρωματικών) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού 1.998.999,99 € της περίπτωσης β΄ της παρ. 8, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14606/06-09-2017 τοιχοκολληθείσα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σχετική γνωστοποίηση-ανακοίνωση. Για την εν λόγω κλήρωση καταρτίστηκε το από 11.09.2017 Πρακτικό Κλήρωσης.

Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8β του Ν.4412/16,
 • τις διατάξεις του άρθρου 376 παρ. 10 του Ν.4412/16,
 • τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4441/2016,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11,
 • τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφασης του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 • τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 απόφασης του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14606/06-09-2017 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της,
 • το από 11.09.2017 Πρακτικό Κλήρωσης,
 • την αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Συγκροτείτην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού 1.998.999,99 €, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 8β του Ν. 4412/2016 αποτελούμενη από τους κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΛΟΣ
3. ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ΜΕΛΟΣ
4. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ΜΕΛΟΣ
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου
1. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων ΜΕΛΟΣ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
1. ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΜΕΛΟΣ
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
1. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε. ΜΕΛΟΣ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
1. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΛΟΣ
3. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕΛΟΣ
4. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ΜΕΛΟΣ
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου
1. ΤΡΟΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βέλου-Βόχας ΜΕΛΟΣ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
1. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΜΕΛΟΣ
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε. ΜΕΛΟΣ

Ως προς το Δήμο Σικυωνίων, η αναπλήρωση των τακτικών μελών γίνεται από τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη βάσει της σειράς κλήρωσης αυτών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρωματικού μέλους που καλείται να αντικαταστήσει τακτικό μέλος τη θέση του καταλαμβάνει το αμέσως επόμενο.

Β.Η εν λόγω Επιτροπή Διαγωνισμού συστήνεται αποκλειστικά για την διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2017, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 319/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-09-2017

Print Friendly, PDF & Email