318/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ318/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της υποβολής στο ΣτΕ αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας κατά της ΚΥΑ οικ. 129772/8.6.2007

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη «Λήψη απόφασης περί της υποβολής στο ΣτΕ αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας κατά της ΚΥΑ οικ. 129772/8.6.2007 », έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω ήτοι:

  1. Την υπ’ αριθμ. 100927/10.02.2016 Απόφαση της Γ. Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/8.6.07 ΚΥΑ περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορίνθου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 122853/8.3.10 ΚΥΑ, καθώς με την ως άνω απόφαση, μεταξύ άλλων, αυξήθηκαν οι απολήψιμες ποσότητες ύδατος του Δήμου Κορινθίων από τις πηγές Δρίζας Στυμφαλίας, γεγονός που κατατείνει σε βάρος του Δήμου Σικυωνίων,
  2. την υπ’ αριθμ. 289/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος του ΔΣ Αθηνών, κος Δημήτριος Τραπεζιώτης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.
  1. την από 21η.11.2016 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου στην οποία προτείνεται η υποβολή κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 32 του ΠΔ 18/1989 αίτησης στο ΣτΕ περί συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας, δυνάμει της οποίας ζητείται η ακύρωση της ΚΥΑ οικ. 129772/8.6.2007 καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την ενώπιον του ΣτΕ υποβολή αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με τη με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας, με την οποία ζητείται η ακύρωση της ΚΥΑ οικ. 129772/8.6.2007 καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Β.-Ορίζει τη δικηγόρο του ΔΣ Πειραιά, κα Θεοδώρα Κοντοζήση, να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση της προαναφερθείσας αίτησης συνέχισης της δίκης.

Γ.-Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Δ.-Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €.

Ε.-Ορίζει το δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου, κο Σωτήρη Κορωνιώτη, για τις επιδόσεις εντός Νομού Κορινθίας και τη δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, κα Κατίνα Δανίκα, για τις επιδόσεις εντός του Νομού Αττικής.

Στ.-Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Ζ.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 318/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email