318/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/26-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 318/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15653/22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου»,oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. 294/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου,
 1. 2.την από 22-09-2017 γνωμοδότηση της κας Κωνσταντίνας Γεωργούλια, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «… ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου εφόσον από τα στοιχεία που τηρούνται στην Τεχνική Υπηρεσία προκύπτει ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της αναφερόμενης στο δικόγραφο οδού…».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να εγκριθεί η γνωμοδότηση της ως άνω Δικηγόρου και να συμμορφωθούν με την πρότασή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα στοιχεία που συνελέγησαν από την Τεχνική Υπηρεσίακαθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου σε ανακληθείσα δίκη που προέκυψε κατόπιν της κατάθεσης της από 24/07/2017 αγωγής του προαναφερθέντος.

Β.-Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Βασιλική Τάση, προκειμένου να συντάξει-καταθέσει το σχετικό δικόγραφο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, όπως επίσης παρασταθεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της αγωγής του δικογράφου.

Γ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Ε.- Ορίζει το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Σωτήριο Κορωνιώτη και τη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, κα Κυριακή Κιούκη προκειμένου να προβούν στην επίδοση του εν λόγω δικογράφου πρόσθετης παρέμβασης.

ΣΤ.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Ζ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 318/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-09-2017

Print Friendly, PDF & Email