317/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ317/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της παραίτησης ή μη από την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 5895/2012 αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2031/2010/21-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη «Λήψη απόφασης περί της παραίτησης ή μη από την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 5895/2012 αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2031/2010/21-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου», έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω ήτοι:

  1. τηνυπ’ αριθμ. κατάθεσης 5895/2012 αίτηση για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2031/2010/21-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης νερού για την αρδευτική χρήση καλλιεργειών κηπευτικής γής 15,24 στρεμμάτων στον Γεώργιο Στεφάνου του Στυλιανού στη θέση «Κρόνιζα» της ΤΚ Καισαρίου της ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων,
  2. την υπ’ αριθμ. 267/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος του ΔΣ Αθηνών, κος Δημήτριος Τραπεζιώτης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων κατόπιν της άσκησης της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 5895/2012 αίτησης για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2031/2010/21-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου και

3. την από 23ης.11.2016 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται πως υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την έκβαση του εν λόγω δικαστικού αγώνα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την παραίτησητου Δήμου Σικυωνίων από την ασκηθείσα και με αριθμό κατάθεσης 5895/2012 αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2031/2010/21-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου λαμβανομένης υπ’ όψιν της αβεβαιότητας ως προς την έκβαση του εν λόγω δικαστικού αγώνα και την αναγκαιότητας αποφυγής περιττών δικαστικών εξόδων.

Β.-Ορίζει τη δικηγόρο του ΔΣΠειραιά, κα Θεοδώρα Κοντοζήση, να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ενώπιον του ΣτΕ για τη δήλωση της προαναφερθείσας παραίτησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 317/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email