315/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ315/2016

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 455/16 Απόφαση Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 455/16 Απόφασης Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω ήτοι:

  1. την υπ’ αριθμ. 455/2016 Απόφαση του Mονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας       υποχρεώνεται ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλει στην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ» το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών #3.8142,60# € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφλησή του,
  2. την υπ’ αριθμ. 293/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου κα Μαρίνα Καλλιανιώτη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 455/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  3. τη σχετική γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.-Ν’ ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 455/2016 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Β.-Ορίζεται η δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου, Μαρίνα Καλλιανιώτη, να προβεί στη σύνταξη, κατάθεση και υποστήριξη της προαναφερθείσας έφεσης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Γ.-Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Δ.-Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 315/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email