314/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 31η/28-11-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ314/2016

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στις κα Αικατερίνη Ρηγοπούλου του Χαραλάμπους και κα Ευτυχία Χα Χαραλάμπους Ρηγόπουλου, μετά την υπ’ αριθμ. 286/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την 244/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17819/24-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στις κα Αικατερίνη Ρηγοπούλου του Χαραλάμπους και κα Ευτυχία Χα Χαραλάμπους Ρηγόπουλου, μετά την υπ’ αριθμ. 286/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την 244/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως για την έγκριση της προαναφερθείσας δαπάνης υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 21-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

***********************************

Στις 07/09/2016 πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας αίτηση των 1) Αικατερίνης Ρηγοπούλου του Χαραλάμπους και της Ευτυχίας, κατοίκου Νάουσας Πάρου και 2) Ευτυχίας χήρας Χαραλάμπους Ρηγόπουλου, το γένος Κων/νου και Αικατερίνης Συριοπούλου, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής (Χρυσανθέμων 42), δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Κας Σοφίας Παπαδοπούλου, με την οποία μας προσκόμισαν α) αντίγραφο της αρίθμ. 286/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος καιβ) της αρίθμ. 198/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, και καταβολή των παρακάτω χρηματικών ποσών:

ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :                                                 5.787,02 €

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ (Μέχρι 7-9-2016) :                           1.437,27 €

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ :                         150,00 €

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ :                     250,00 €

                                               ———————————————–

                                               ΣΥΝΟΛΟ               7.624,29 €

με το νόμιμο τόκο, πλην του κονδυλίου των τόκων, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Στη συνέχεια με την αρίθμ. 224/23-9-2016 (ΑΔΑ:6Υ9ΒΩ1Θ-ΙΑ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίσθηκε ο Δικηγόρος Κος Κωνσταντίνος Ζαρρής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη των προβλεπομένων εκ του νόμου ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 198/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ο προαναφερόμενος δικηγόρος με την από 01-10-2016 γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή γνωμοδότησε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. 198/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ. 241/03-10-2016 (ΑΔΑ:61ΥΣΩ1Θ-ΔΡΧ) Απόφασή της αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ «την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ.198/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού που οφείλεται, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της πίστωσης του ποσού 6.278,02€ και την έγκριση της σχετικής δαπάνης 1.437,27€ , αναλυτικά όπως παρακάτω:

  • Ψήφιση πίστωσης ποσού (5.787,02 + 150,00 + 250,00) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}, (Π.Α.Υ. : 385 /2016).
  • Έγκριση δαπάνης ποσού σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6823 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», η οποία έχει ψηφισθεί με τις αρίθμ. 15 και 259/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Α.Υ. : 73 & 367/2016).

***********************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

 

Β.-Ψηφίζει τηνπίστωση ποσού#6.278,02# σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. εξόδων 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κλπ πολιτών» της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων} (Π.Α.Υ. 385/2016).

 

Γ.-Εγκρίνει την δαπάνη ποσού #1.437,27# € σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. εξόδων 02.00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», η οποία ψηφίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 15 και259/2016 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (Π.Α.Υ. 73 & 367/2016 αντίστοιχα).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο29-11-2016

Print Friendly, PDF & Email