313/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35ο/20-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ313/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15275/15-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τo από 13.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την με αρίθμ. πρωτ. 7833/08-09-2017 (ΑΔΑ: Ω71Χ4653ΠΓ-7ΥΞ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης ποσού 116.73,54€ + 28.028,05€ Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» η οποία κρίθηκε 3η μειοδότρια.

Το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» είναι 144.811,59€.

Μετά την αποδοχή της «Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου του 1ου υποέργου «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 950272 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθμ. 324/13-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΡ8Ω1Θ-ΖΘΛ) Απόφασή του, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην

Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων                                                                                                                                        €     129.166,16

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

{ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}

Επαύξηση πίστωσης προϋπολογισμού

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην

Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων                                                                                                                                        €     144.811,59

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

{ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Στον Κ.Α. 06.00.1322.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}   ενισχύουμε την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 179.166,16€ κατά 15.645,43 € και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 194.811,59€.

Το ποσό αυτό αναλύεται σε 144.811,59€ για το έργο και 50.000,00€ για την προμήθεια.

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.64.7311.005 με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} ενισχύουμε την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 129.166,16€ κατά 15.645,43€ και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 144.811,59€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο   13 Σεπτεμβρίου   2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

     Ιωάννης Β. Γιαννούλας                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (T.Y.)                                                                  (Τ.Υ)                      

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 13.09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Τίτλος Έργου Ποσό
1

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων.

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

{ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}

€     129.166,16

επαύξηση πίστωσης προϋπολογισμού

€     144.811,59

     

 

Β.- Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Στον Κ.Α.06.00.1322.007 «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}   ενισχύουμε την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 179.166,16€ κατά 15.645,43€ και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 194.811,59€.

Το ποσό αυτό αναλύεται σε 144.811,59€ για το έργο και 50.000,00€ για την προμήθεια.

Μεταφορά

μέσω αποθεματικού

15.645,43€

Στον Κ.Α. 02.64.7311.005 «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} ενισχύουμε την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 129.166,16 € κατά 15.645,43€ και διαμορφώνουμε αυτή τελικά στο ποσό των 144.811,59€.

 

Γ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 313/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2017

Print Friendly, PDF & Email