311/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30η/16-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ311/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17158/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 20ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά από:

  1. την υπ’ αριθμ. 318/2016 Α.Δ.Σ.,

ii) τον Α.Μ. 33/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Έργων,

iii) τον Α.Μ. 36/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

iv) καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

  1. 1)Α.Μ. 33/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών» ποσού #1.240,00# σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6482 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 382/16.
  1. 2)Α.Μ. 36/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π.)» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6063.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 371/16.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

i) την υπ’ αριθμ. 318/2016 Α.Δ.Σ.,

ii) τον Α.Μ. 33/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Έργων,

iii) τον Α.Μ. 36/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

iv) καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.20.6063.004 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π.) 371/16 7.950,88 €
02.30.7322.024 Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος) ΘΗΣΕΑΣ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 372/16 15.805,98
02.15.7322.001 Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 373/16 17.672,22
02.30.7413.001 Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 374/16 88.620,00
02.25.7412.004 Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 375/16 10.636,61 €
02.30.7412.007 Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 376/16 13.000,00 €
02.30.7412.008 Μελέτη Οδοποίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 377/16 13.000,00 €
02.30.7412.009 Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 378/16 13.000,00 €
02.15.7413.004 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34€) + (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων = 17.542,22€)+ (Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας =1.640,43 €) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 379/16 33.967,22 €
02.30.7326.100 Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ 2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 380/16 8.110,64 €
02.70.7412.100 Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας 381/16 65.177,82 €
02.15.6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 382/16 1.240,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο17-11-2016

Print Friendly, PDF & Email