311/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35ο/20-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ311/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15275/15-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 310/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένου αιτήματος δαπάνης Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτις Α.Δ.Σ. 359/ 2017 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,

üτους Α.Μ. 24/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 24/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ fespa (software)» ποσού #744,00 # € σε βάρος του Κ.Α. 30.6266.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 318/2017.
 2. 2.Τον Κ.Α. 30.6462 με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ» ποσού #1.446,30# € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 319/2017.
 3. 3.Τον Κ.Α. 00.8223.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΔΕ» ποσού #187,56# € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 320/2017.
 4. 4.Τον Κ.Α. 00.8223.005 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ από ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%» ποσού #2.564,21# € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 320/2017.
 5. 5.Τον Κ.Α. 00.8224.001 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ δου από ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ προς ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» ποσού #3.485,52# € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 320/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Ο.Ε. 310/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένου αιτήματος δαπάνης Υπηρεσίας του Δήμου,
 • τη μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τους Α.Μ. 24/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και

¨       των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
30.6266.004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ fespa (software) 318/17 744,00
30.6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 319/17 1.446,30
00.8223.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΔΕ 320/17 187,56
00.8223.005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ από ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 320/17 2.564,21 €
00.8224.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ δου από ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ προς ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 320/17 3.485,52 €
ΣΥΝΟΛΟ: 8.427,59 €
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και πενήντα εννιά Λεπτών #8.427,59# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 318-320/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2017

Print Friendly, PDF & Email