310/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30η/16-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ310/2016

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού #824,10# € του δικαστικού επιμελητή κου Κορωνιώτη Σωτηρίου για επιδόσεις δικογράφων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 386/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17158/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 19ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού #824,10# € του δικαστικού επιμελητή κου Κορωνιώτη Σωτηρίου για επιδόσεις δικογράφων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 386/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 02-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

************************************

Θέτουμε υπόψη σας προς έγκριση τον πίνακα εξόδων και δικαιωμάτων σύμφωνα με το Ν.Δ. 1210/72 – ΦΕΚ 2242/72 – ΦΕΚ 947/2002 που δεν εμπίπτουν στον Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο παρακάτω δικαστικός επιμελητή Κος Σωτήριος Κορωνιώτης για επιδόσεις που έκανε για λογαριασμό του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 386/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αναλυτικά όπως παρακάτω:

α) Πέντε (5) επιδόσεις και συγκεκριμένα στους 1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διευθυντή καταστήματος Κιάτου Κορινθίας, 2) Αφροδίτη Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 3) Ευαγγελία Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 4) Παναγιώτη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας και 5) Αικατερίνη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, αντίγραφο της από 16-12-2015 ΑΝΑΚΟΠΗΣ της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου μας Κας Παπαδοπούλου Σοφίας, κατά αυτών περί ακυρώσεως του από 7-12-2015 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας της ως άνω τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και ζητά να γίνει δεκτή η ανακοπή μας σε όλα τα αιτήματα και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου βάση των αριθμ. 837Β΄/16-12-2015, 838Β΄/17-12-2015, 839Β΄/17-12-2015, 841Β΄/17-12-2015 και 842Β΄/17-12-2015, αντίστοιχα εκθέσεων επίδοσης, ποσού (115,00) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (26,45€), ήτοι συνολικού ποσού 141,45 ΕΥΡΩ.

β) Πέντε (5) επιδόσεις και συγκεκριμένα στους 1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διευθυντή καταστήματος Κιάτου Κορινθίας, 2) Αφροδίτη Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 3) Ευαγγελία Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 4) Παναγιώτη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας και 5) Αικατερίνη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, αντίγραφο της από 24-12-2015 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου μας Κας Παπαδοπούλου Σοφίας, κατά αυτών για την αναστολή εκτέλεσης του από 7-12-2015 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας της ως ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη ως τρίτης, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή μας σε όλα τα αιτήματα και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου βάση των αριθμ. 866Β΄/24-12-2015, 862Β΄/24-12-2015, 863Β΄/24-12-2015, 865Β΄/24-12-2015 και 864Β΄/24-12-2015, αντίστοιχα εκθέσεων επίδοσης, ποσού (115,00) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (26,45€), ήτοι συνολικού ποσού 141,45 ΕΥΡΩ.

γ) Τέσσερις (4) επιδόσεις και συγκεκριμένα στους 1) Αφροδίτη Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 2) Ευαγγελία Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 3) Παναγιώτη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας και 4) Αικατερίνη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, αντίγραφο του από 08-01-2016 ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΚΟΠΗΣ της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου μας Κας Παπαδοπούλου Σοφίας, κατά αυτών που απευθύνεται για την ακύρωση του από 7-12-2015 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας της ως ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη ως τρίτης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και ζητά να γίνει δεκτός ο λόγος ανακοπής του σε όλα τα αιτήματα και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτόν, που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου βάση των αριθμ. 890Β΄/11-01-2016, 891Β΄/11-01-2016, 894Β΄/11-01-2016 και 895Β΄/11-01-2016, αντίστοιχα εκθέσεων επίδοσης, ποσού (220,00) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (50,60€), ήτοι συνολικού ποσού 270,60 ΕΥΡΩ.

δ) Τέσσερις (4) επιδόσεις και συγκεκριμένα στους 1) Αφροδίτη Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 2) Ευαγγελία Παπαμήτρου του Γεωργίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, 3) Παναγιώτη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας και 4) Αικατερίνη Παπαμήτρου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, αντίγραφο της από 11-1-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου μας Κας Παπαδοπούλου Σοφίας, κατά αυτών για την αναστολή εκτέλεσης του από 7-12-2015 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας της ως ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη ως τρίτης, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή μας σε όλα τα αιτήματα και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτόν, που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου βάση των αριθμ. 889Β΄/11-01-2016, 892Β΄/11-01-2016, 893Β΄/11-01-2016 και 896Β΄/11-01-2016, αντίστοιχα εκθέσεων επίδοσης, ποσού (220,00) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (50,60€), ήτοι συνολικού ποσού 270,60 ΕΥΡΩ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό ότι οι παραπάνω επιδόσεις δεν εμπίπτουν στον Κ.Ε.Δ.Ε., προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των δαπανών του Δικαστικού Επιμελητή και τη διάθεση πίστωσης ποσού (824,10) ΕΥΡΩ {670,00+154,10 Φ.Π.Α. 23%} σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6116. με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», καθώς και την απόδοσή του στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ’ αριθμ. 386/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την εισήγηση του Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 

Α.-Εγκρίνειτην δαπάνη αμοιβής ποσού #824,10# € στο δικαστικό επιμελητή κο Κορωνιώτη Σωτήριο, που αφορά την επίδοση δικογράφων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 386/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 386/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #824,10# € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-6116. με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή κου Κορωνιώτη Σωτηρίου.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 310/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο17-11-2016

Print Friendly, PDF & Email