307/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35ο/20-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ307/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης του κου Ραφτόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15275/15-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ A

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης της υπόθεση με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης του κου Ραφτόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε η από 07-02-2014 αίτηση ακύρωσης του κου Ραφτόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητούνται τα εξής: 1. να γίνει δεκτή η αίτηση σε όλο το περιεχόμενό της, 2. να ακυρωθούν: α) υπ’ αριθμ. 119/13 Αποφ. Ειδικής Επιτροπής του άρθ. 5 του Ν. 1943/91 της Αποκεντρ. Διοικ. Πελοπ. Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, β) το με αρ. πρωτ. 18582/1158/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοπ. της Αποκεντρ. Διοικ. Πελοπ. Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, γ) το με αριθμ. πρωτ. 369/09/29-04-09 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Πελοπ. της Αποκεντρ. Διοικ. Πελοπ. Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, 2. να διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου καθώς και 3. να καταδικασθεί το Δημόσιο στη καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης και αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και προτείνει το Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών κο Βασίλειο Τσατσάνη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατάτηνδικάσιμο της 17ης/10/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιε και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από 07-02-2014 αίτηση ακύρωσης του κου Ραφτόπουλου Αναστασίου,

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης της υπόθεσης.

Β.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κο Βασίλειο Τσατσάνη, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της από 07-02-2014 ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης του κου Ραφτόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη κατά του Δήμου Σικυωνίων κατά τη δικάσιμο της 17ης/10/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Γ.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Δ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 307/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2017

Print Friendly, PDF & Email

308/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35ο/20-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ308/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης της κας Φιλίππας Μανιού του Στυλιανού

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15275/15-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης της υπόθεση με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης της κας Φιλίππας Μανιού του Στυλιανού»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατατέθηκε η από 04-03-2015 αίτηση ακύρωσης της κας Φιλίππας Μανιού του Στυλιανού κατά του Δήμου Σικυωνίων δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 337/αριθμ. πρωτ. 28159/08.12.2014 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων του Νομού Κορινθίας περί ανάκλησης της απόφασης διορισμού της με αρ 1244/5.4.2004 (ΦΕΚ 96/ΝΠΔΔ/20.04.2004 Τεύχος Γ’) σε οργανική θέση του πρώην Δήμου Φενεού καθώς και 2. να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου για την κατάθεση της παρούσας και την υποχρέωση καταβολής της δικαστική δαπάνης από το Δήμο Σικυωνίων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και προτείνει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κο Βασίλειο Τσατσάνη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατάτηνδικάσιμο της 20ης/09/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιε και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από 04-03-2015 αίτηση ακύρωσης του κας Φιλίππας Μανιού,

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης της υπόθεσης.

Β.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κο Βασίλειο Τσατσάνη, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίποληςκατά τη συζήτηση της από 04-03-2015 ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης της κας Φιλίππας Μανιού του Στυλιανού κατά του Δήμου Σικυωνίων κατά τη δικάσιμο της 17ης/10/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης της κας Φιλίππας Μανιού απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δ.-Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης της κας Φιλίππας Μανιούγίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ε.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤ.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ζ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 308/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2017

Print Friendly, PDF & Email