301/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ301/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας: Α. το από 06.09.2017 που αφορά την «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» Α΄ Τριμήνου έτους 2017, Β. το από 06.09.2017 που αφορά την τακτοποίηση ποσού επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής καθώς και Γ. το από 06.09.2017 που αφορά την Τεχνική Υποστήριξη Προγράμματος Fespa, το σώμα των οποίων ακολουθούν:

**************************************************

Α. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αριθμ. 318/25-08-2017 (ΑΔΑ: 78Θ7Ω1Θ-ΙΡΘ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 25129/03-08-2017 (ΑΔΑ: 6T18465ΧΘ7-Ω2Π) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 1.446,30 € για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.)», για το Α΄ Τρίμηνο του έτους 2017.

Προκειμένου να καλύψουμε την δαπάνη για την ενοικίαση του χώρου όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. για το Α΄ Τρίμηνο 2017, από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στον Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.785,20 € προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.231,50 €.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6232.003   με   τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», στα 7.231,50€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.30.6462 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», πίστωση ποσού 1.446,30 €   ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.946,30 €.

Β. Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αρίθμ. πρωτ. 26124/28-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΛΗ465ΧΘ7-ΘΗΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,   κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 112.227,17 € για την «Εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».

Στη συνέχεια με την αρίθμ. 308/03-08-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Ζ55Ω1Θ-ΩΜ2), η οποία εκδόθηκε μετά την αρίθμ. 268/02-08-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΞΞΩ1Θ-ΧΨΘ) και νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 182539/11-08-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΙΔ8ΟΡ1Φ-ΜΟΙ), τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2017 και δημιουργήθηκαν νέες πιστώσεις τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 06.00.1219.009 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» πίστωση ποσού 112.227,17 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΞΟΔΑ

Στον Κ.Α. 02.00.6492.002 με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», πίστωση ποσού 81.102,18 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 181.102,18 €.

Στον Κ.Α. 02.00.6823 με   τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 31.124,99 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 31.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 62.124,99 €.

Εν συνεχεία και πριν από την αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών του πίνακα «Εντολή Εξόφλησης…..» (περ. Α5 της αρίθμ. 8437/23-03-2017 {ΦΕΚ 1022/τ. Β΄/24.03.2017} Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών), ο ένας εκ των δικαιούχων αποζημίωσης, Ηλίας Ξένος του Παναγιώτη, προχώρησε σε κατάσχεση της απαιτήσεως του, ύψους 45.200,01€ σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Σικυωνίων (κατάσχεση εις χείρας τρίτων).

Ως αποτέλεσμα, το αίτημα εξόφλησης κατόπιν και σχετικής επικοινωνίας με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν περιελάμβανε τον ανωτέρω δικαιούχο, και συνεπώς διαμορφώθηκε στο ποσό των 67.027,16€ , το οποίο προκύπτει εάν από την εγκριθείσα επιχορήγηση των 112.227,17€ αφαιρεθεί το ποσό της τραπεζικής κατάσχεσης 45.200,01€.

Με βάση τις επισυναπτόμενες επιστολές της Eurobank, η Τράπεζα μας ενημέρωσε ότι προχώρησε στην απόδοση στον επισπεύδοντα Ηλία Ξένο του Παναγιώτη α) του ποσού των 41.847,76€ σύμφωνα με το κοινοποιηθέν προς εμάς κατασχετήριο της 04.04.2017 και β) του ποσού των 3.376,00€ σύμφωνα με το κοινοποιηθέν προς εμάς κατασχετήριο της 08.05.2017.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. Α6 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. αφού ελέγξει τους πίνακες, εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο. Οι Δήμοι υποχρεούνται στην άμεση απόδοση των προηγούμενων κρατήσεων και παρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.

Με βάση την επισυναπτόμενη κατάσταση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων η οποία εκδόθηκε μετά από χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, πιστώθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 67.027,16€ από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Επειδή κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1219.009 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» πιστώθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 112.227,17 €, απαιτείται μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του ποσού των 112.227,17 € κατά 45.200,01 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 67.027,16 €.

Επίσης στο σκέλος των εξόδων, είχαμε εγγράψει:

Στον Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», το ποσό των 81.102,18 € προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 181.102,18 €, το οποίο στη συνέχεια μειώθηκε κατά 18.047,91€ με την αρίθμ. 320/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαμορφώθηκε στο ποσό των 163.054,27€.

Απαιτείται η μείωση του παραπάνω Κ.Α. κατά 27.523,76€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των (163.054,27 – 27.523,76) 135.530,51 € προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 53.578,42€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 81.952,09€.

Στον Κ.Α. 02.00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», το ποσό των 31.124,99 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 31.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 62.124,99 €.

Απαιτείται η μείωση του παραπάνω Κ.Α. κατά 17.676,25€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των (62.124,99 – 17.676,25) 44.448,74 € προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 13.448,74€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 31.000,00€.

Επίσης για την απόδοση των παρακρατήσεων συνολικού ποσού 6.237,29€ που προκύπτει από την εξόφληση (μέσω Λογιστικής Τακτοποίησης) των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής 227 & 228/2017 Σειρά Α’ (Φόρος Εισοδήματος 8%=2.564,21€), (Φόρος Εισοδήματος 3% ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ=187,56€) και (Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.=3.485,52€) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ειδοποιητήριο Εισερχόμενου Εμβάσματος της Τράπεζας Πειραιώς, απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 06.00.4123.001 με τίτλο με τίτλο «Φόρος 3% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 187,56 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.187,56 €.

Στον Κ.Α. 06.00.4123.005 με τίτλο με τίτλο «Φόρος από παροχή Υπηρεσιών 8% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 2.564,21 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 102.564,21 €.

Στον Κ.Α. 06.00.4124.001 με τίτλο «Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ. από χορήγηση Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 3.485,52 €.

Στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.00.8223.001 με τίτλο με τίτλο «Απόδοση Φόρου 3% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 187,56 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.187,56 €.

Στον Κ.Α. 02.00.8223.005 με τίτλο με τίτλο «Απόδοση Φόρου από παροχή Υπηρεσιών 8% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 2.564,21 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 102.564,21 €.

Στον Κ.Α. 02.00.8224.001 με τίτλο «Απόδοση Παρακράτησης υπέρ Δ.Ο.Υ. από χορήγηση Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 3.485,52 €.

Γ.Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δημιουργία νέας πίστωσης για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 12.627,94€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 744,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.883,94 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6266.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE)», πίστωση ποσού 744,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 6 Σεπτεμβρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                Ο Προϊστάμενος Τμήματος

                                       Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου           Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                   και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                   Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 06.09.2017 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

Α. Τροποποίηση

1.
ΈΣΟΔΟ:
Στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» εγγραφή ποσού 1.446,30 € και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#1.446,30# €

1.1 ΈΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.785,20 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.231,50 €.
2. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α.   02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», ποσού 7.231,50 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα.

Μεταφορά

δια του

Αποθεματικού

#1.446,30# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.6462 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», πίστωση ποσού 1.446,30 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.946,30 €.

Β. Τροποποίηση

ΈΣΟΔΟ:
 

ΈΞΟΔΟ:

Α)Στον Κ.Α. 06.00.1219.009 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» το ποσό των 112.227,17 €

ΑΟΕ 268/2017 – ΑΔΣ 308/2017

απαιτείταιμείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του ποσού των 112.227,17 € κατά 45.200,01 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 67.027,16 €.

 

Α)Στον Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού των 163.054,27 €

ΑΟΕ 287/2017 – ΑΔΣ 320/2017

απαιτείταιη μείωση του παραπάνω Κ.Α. κατά 27.523,76 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των (163.054,27-27.523,76) 135.530,51 € προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 53.578,42€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 81.952,09€.

Β.1)Στον Κ.Α. 06.00.4123.001 με τίτλο με τίτλο «Φόρος 3% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 187,56 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 30.187,56 €.

Β.2) Στον Κ.Α. 06.00.4123.005 με τίτλο με τίτλο «Φόρος από παροχή Υπηρεσιών 8% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 2.564,21 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας   αυτή συνολικά στο ποσό των 102.564,21 €.

Β.3) Στον Κ.Α. 06.00.4124.001 με τίτλο «Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ. από χορήγηση Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο»   εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 3.485,52 €.

 

Β)Στον Κ.Α. 02.00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», το ποσό των 31.124,99 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 31.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά   στο ποσό των 62.124,99 €.

ΑΟΕ 268/2017 – ΑΔΣ 308/2017

απαιτείται η μείωση του παραπάνω Κ.Α. κατά 17.676,25€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των (62.124,99-17.676,25) 44.448,74 € προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 13.448,74€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 31.000,00€.

   

Γ.1) Στον Κ.Α. 02.00.8223.001 με τίτλο με τίτλο «Απόδοση Φόρου 3% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 187,56 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)     και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά   στο ποσό των 30.187,56 €.

Γ.2) Στον Κ.Α. 02.00.8223.005 με τίτλο με τίτλο «Απόδοση Φόρου από παροχή Υπηρεσιών 8% Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 2.564,21 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 102.564,21 €.

Γ.3) Στον Κ.Α. 02.00.8224.001 με τίτλο «Απόδοση Παρακράτησης υπέρ Δ.Ο.Υ. από χορήγηση Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 3.485,52 €.

Γ. Τροποποίηση

1. Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 12.627,94€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 744,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.883,94 €.

Μεταφορά

δια του

Αποθεματικού

#744,00# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.6266.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE)», πίστωση ποσού 744,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 301/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email