30/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6ο/06-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε κατατεθείσα αίτηση ανάκλησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) του Συλλόγου «Κυλλήνιος Άδωνις»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1135/02-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε κατατεθείσα αίτηση ανάκλησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) του Συλλόγου ‘Κυλλήνιος Άδωνις’» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 31.01.2018κατατεθείσα αίτηση ανάκλησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση, 2. Να εκδοθεί απόφαση, η οποία ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 420/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και θα επιβάλλει απαγόρευση εναπόθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Σικυωνίων στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου, 3. Να απειληθεί ο Δήμος Σικυωνίων με χρηματική ποινή ύψους 4.000,00 € για κάθε παράβαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί καθώς και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και πρότεινε τοΔικηγόρο της Δικηγορικής Εταιρείας Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνόπουλου – Μ. Μάρκελλου του Δ.Σ. Κορίνθου, κο Παύλο Μάρκελλο, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 31.01.2018 κατατεθείσα αίτηση ανάκλησης καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΟρίζειτοΔικηγόρο της Δικηγορικής Εταιρείας Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνόπουλου – Μ. Μάρκελλου του Δ.Σ. Κορίνθου, κο Παύλο Μάρκελλο, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την κατατεθείσα αίτηση ανάκλησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση, 2. Να εκδοθεί απόφαση, η οποία ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 420/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και θα επιβάλλει απαγόρευση εναπόθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Σικυωνίων στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου, 3. Να απειληθεί ο Δήμος Σικυωνίων με χρηματική ποινή ύψους 4.000,00 € για κάθε παράβαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί καθώς και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-02-2018

Print Friendly, PDF & Email