Αντίγραφο του 3/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1ο/08-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 84/04-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 08.01.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου μας, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

*******************************************

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00 € {συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.}.

Στο Κιάτο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

 1. Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. Γεωργία Μαστέλλου, Δημοτική Υπάλληλος αναπληρωματικό μέλος &

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20830/14-12-2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v    Εμφανίσθηκαν κατά σειρά οι πιο κάτω, που παρέδωσαν φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Όλοι οι φάκελοι, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο παρών πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ) Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 30487 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1η ΤΑΞΗ Η/Μ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Χ334739, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
2ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 30068 1η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗ Η/Μ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ379898, ΜΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
3ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η ΤΑΞΗ Η/Μ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ397610, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ 21712 1η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗ Η/Μ ΙΔΙΟΣ Ρ650160
5ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30583 1η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1η ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΚ363251, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
6ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1025 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   21321/27-12-2017 (09:56)
7ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 29775 Α2 ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   21322/27-12-2017 (09:58)
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. 26770 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   21323/27-12-2017 (09:59)

v    Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφορά, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης στον Πίνακας [2] και ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους.

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
2ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
3ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
5ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
6ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ
7ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ

v    Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (Ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 46,35 ΝΑΙ
2ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ & ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 41,10 ΝΑΙ
3ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 33,00 ΝΑΙ
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 38,17 ΝΑΙ
5ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 43,00 ΝΑΙ
6ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 37,71 ΝΑΙ
7ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 37,00 ΝΑΙ
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 25,96 ΝΑΙ

Η Ε.Δ. διαπίστωσε ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι Αποδεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 46,35
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 43,00
3ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 41,10
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ 38,17
5ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 37,71
6ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 37,00
7ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 33,00
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. 25,96

v    Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 2583/28.02.2017διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [5] που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [5]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
3ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ
5ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ
7ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι Πίνακα [6].

ΠΙΝΑΚΑΣ [6]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. e-6206 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2108/27-12-2017
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2501/22-12-2017 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 197/08-01-2018
3ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. e-6100 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2109/27-12-2017
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ e-6256 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2112/27-12-2017
5ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1737281 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 130820/27-12-2017
6ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 121704 ΤΜΕΔΕ ΠΑΤΡΑ 1570/28-12-2017

7ος

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. e-6098 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2110/27-12-2017

8ος

Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. e-6237 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2113/27-12-2017

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 46,35%.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη

(T.Y.)

2. – Λεωνίδας Μαστοράκος

(T.Y.)

3. – Γεωργία Μαστέλλου

(T.Y.)

*******************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 1. Την υπ’ αριθμ. 473/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΨΠΑΩ1Θ-Ψ6Ω & ΑΔΑΜ:17REQ002419707) περί καθορισμού όρων διακήρυξης εν λόγω διαγωνισμού (ΠΑΥ 373/2017).
 1. Την υπ’ αριθμ. 20830/14.12.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002422370 2017-12-14.
 2. Την υπ’ αριθμ. 20831/14.12.2017 Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002422500 2017-12-14.
 3. Τo από 08.01.20181ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία των φακέλων που υποβλήθηκαν,
 4. Το γεγονός πως δεν υποβλήθηκε καμία ένταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 08.01.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

B.- Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» την εταιρεία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΣΜΑ ΟΕ» που εδρεύει στο Βέλο Κορινθίας ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών & Ανθέων-Βέλο ΤΚ 20002, με Α.Φ.Μ. 999170911 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 2742025884 – Fax. 2742025886 με μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό (46,35%).

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-01-2018

Print Friendly, PDF & Email

3/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1ο/08-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 84/04-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 08.01.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου μας, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

*******************************************

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00 € {συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.}.

Στο Κιάτο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

 1. Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. Γεωργία Μαστέλλου, Δημοτική Υπάλληλος αναπληρωματικό μέλος &

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20830/14-12-2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v    Εμφανίσθηκαν κατά σειρά οι πιο κάτω, που παρέδωσαν φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Όλοι οι φάκελοι, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο παρών πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ) Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 30487 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1η ΤΑΞΗ Η/Μ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Χ334739, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
2ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 30068 1η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗ Η/Μ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ379898, ΜΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
3ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η ΤΑΞΗ Η/Μ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ397610, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ 21712 1η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗ Η/Μ ΙΔΙΟΣ Ρ650160
5ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30583 1η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1η ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΚ363251, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
6ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1025 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   21321/27-12-2017 (09:56)
7ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 29775 Α2 ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   21322/27-12-2017 (09:58)
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. 26770 2η ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η ΤΑΞΗ Η/Μ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                   21323/27-12-2017 (09:59)

v    Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφορά, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης στον Πίνακας [2] και ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους.

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
2ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
3ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
5ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
6ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ
7ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ

v    Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (Ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 46,35 ΝΑΙ
2ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ & ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 41,10 ΝΑΙ
3ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 33,00 ΝΑΙ
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 38,17 ΝΑΙ
5ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 43,00 ΝΑΙ
6ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 37,71 ΝΑΙ
7ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 37,00 ΝΑΙ
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 25,96 ΝΑΙ

Η Ε.Δ. διαπίστωσε ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι Αποδεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 46,35
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 43,00
3ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 41,10
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ 38,17
5ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 37,71
6ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 37,00
7ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 33,00
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. 25,96

v    Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 2583/28.02.2017διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [5] που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [5]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
3ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ
5ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ
7ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
8ος Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι Πίνακα [6].

ΠΙΝΑΚΑΣ [6]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. e-6206 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2108/27-12-2017
2ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2501/22-12-2017 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 197/08-01-2018
3ος ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. e-6100 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2109/27-12-2017
4ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ e-6256 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2112/27-12-2017
5ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1737281 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 130820/27-12-2017
6ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 121704 ΤΜΕΔΕ ΠΑΤΡΑ 1570/28-12-2017

7ος

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. e-6098 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2110/27-12-2017

8ος

Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. e-6237 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/2113/27-12-2017

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 46,35%.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη

(T.Y.)

2. – Λεωνίδας Μαστοράκος

(T.Y.)

3. – Γεωργία Μαστέλλου

(T.Y.)

*******************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 1. Την υπ’ αριθμ. 473/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΨΠΑΩ1Θ-Ψ6Ω & ΑΔΑΜ:17REQ002419707) περί καθορισμού όρων διακήρυξης εν λόγω διαγωνισμού (ΠΑΥ 373/2017).
 1. Την υπ’ αριθμ. 20830/14.12.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002422370 2017-12-14.
 2. Την υπ’ αριθμ. 20831/14.12.2017 Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002422500 2017-12-14.
 3. Τo από 08.01.20181ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία των φακέλων που υποβλήθηκαν,
 4. Το γεγονός πως δεν υποβλήθηκε καμία ένταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 08.01.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

B.- Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» την εταιρεία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΣΜΑ ΟΕ» που εδρεύει στο Βέλο Κορινθίας ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών & Ανθέων-Βέλο ΤΚ 20002, με Α.Φ.Μ. 999170911 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 2742025884 – Fax. 2742025886 με μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό (46,35%).

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-01-2018

Print Friendly, PDF & Email