3/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2η/24-01-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­3/2017

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 947/20-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 16-01-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που έχει εξής:

*****************************************************

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 16η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», κ. Χρυσικού Δ. Αναστασίου.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. 1.Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 2. 2.Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. 3.ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. 4.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. 5.Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 6. 6.Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 7. 7.Την αριθ. 37/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.610,42 € με Φ.Π.Α..
 8. 8.Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 9. 9.Την με αριθμό 325/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ 386/2016).
 10. 10.Την αριθμ. πρωτ. 18145/30-11-2016Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 11. 11.Τον συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 14-12-2016 και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 12. 12.Την υπ’ αριθ. 382/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού ο κ. Χρυσικός Δ. Αναστάσιος.
 13. 13.Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 382/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. 14.Την αριθμ. πρωτ. 19770/30-12-2016 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της διαδικασίας.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα ο φάκελος των δικαιολογητικών του κ. Χρυσικού Δ. Αναστασίου με αριθ. Πρωτ. 475/13-01-2017, ο οποίος και παραδόθηκε στην Επιτροπή.

Εν συνεχεία η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος είναι καλά σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή του και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτόν, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από το άρθρο 15 τη διακήρυξης δικαιολογητικά : 1 2 3 4 5  
Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον κ. Χρυσικό Δ. Αναστάσιο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 Ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 3της αριθ. 18145/30-11-2016διακήρυξης και

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» στον Αναστάσιο Δ. Χρυσικό που εδρεύει στο Μούλκι Κορινθίας με Α.Φ.Μ. 033064939, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ.:2742021493, κιν.: 694845825, έναντι συνολικού ποσού 49.485,45€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 16 Ιανουαρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος                2/ Τσιοκάρας Ιωάννης              3/ Μπουντή Γεωργία

*****************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

üτις διατάξεις του άρθρου 105 και 106 του Ν. 4412/16 περί κατακύρωσης και ματαίωσης τη διαδικασίας.

üτην υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών αρθρ. 221 παρ.1,3 του Ν. 4412/2016 με ΑΔΑ: 7Δ4ΙΩ1Θ-4ΦΘ.

üτην υπ’ αριθμ. 325/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης με ΑΔΑ:7ΖΗΓΩ1Θ-016 και ΑΔΑΜ:16REQ005487719 (ΠΑΥ 386/2016).

üτην υπ’ αριθμ. 18145/30-11-2016Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:16PROC005490520.

üτην υπ’ αριθμ. 382/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών Προμηθειών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: ΨΡΨΔΩ1Θ-ΔΝΧ.

üτο γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 382/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,

üτην υπ’ αριθμ. 19770/30-12-2016 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,

üτον υπ’ αριθμ. 475/13-01-2017 φάκελο δικαιολογητικών του κ. Χρυσικού Δ. Αναστασίου (όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 3 της διακήρυξης),

üτο υπ’ αριθμ. 16-01-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών το από 16-01-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας».

B.- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» προϋπολογισμού μελέτης #49.610,42# €, για το ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα πέντε ευρώ #49.485,45# € (με Φ.Π.Α. 24%), στην εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ» που εδρεύει στο Μούλκι Κορινθίας με Α.Φ.Μ. 033064939, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ.:+30 2742021493 – κιν.: +30 694845825, σε βάρος του Κ.Α.02.25.7135.015 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2012, ΚΑΠ 2013, ΚΑΠ 2014, ΚΑΠ 2015 και ΚΑΠ 2016, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, προσέφερε τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Γ.- Ο Δήμαρχος θα προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο25-01-2017

Print Friendly, PDF & Email