297/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ297/2017

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 01-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*****************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για την

δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου   ημέρα Παρασκευή του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017 ( άρθρα 1 και 9 του Π.Δ. 270/1981) προκειμένου να διεξαχθεί φανερή μειοδοτική & προφορική δημοπρασία αγοράς ακινήτου για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στον Δήμο, αποτελούμενη από τους:

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος           Πρόεδρος                 παρών
2. Αναστάσιος Λεονάρδου               Μέλος                     παρών
3. Βασίλειος Κελλάρης                     Μέλος                     παρών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τους όρους της αριθμ. 8886/06-06-2017 Διακήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημάρχου.

2. Το αριθμ. 10926/07-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης & καταλληλότητας, όπου κρίνει κατάλληλο το ακίνητο του κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη το οποίο βρίσκεται στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ. εκτιμώντας το τίμημα αγοράς του (μέγιστη τιμή) στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 € ).

3. Την αριθμ. 12992/07-08-2017 Πρόσκληση του Δημάρχου με την οποία καλεί τον κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για να λάβει μέρος στην Δημοπρασία αγοράς του ακινήτου.

4. Την αριθμ. 14315/01-09-2017 Οικονομική Προσφορά του κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη για την αγορά ακινήτου στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ. ήτοι:

Α/Α Ονοματεπώνυμο μειοδότη

Δ/νση Κατοικίας

Ποσό προσφοράς
1 Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη Σωκράτους 36, Τ.Κ. 17671, Αθήνα 14.900,00 €

Αφού έληξε η ώρα που προβλέπεται από την σχετική πρόσκληση δηλαδή η 10:00 π.μ μη υπάρχοντος άλλου μειοδότη, κλείνεται η παρούσα μειοδοτική δημοπρασία αγοράς ακινήτου και κατακυρώνεται στο όνομα του κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη ο οποίος προσφέρει προς αγορά από τον Δήμο Σικυωνίων το ακίνητο του, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ. και ο Δήμος θα προβεί στην αγορά του εν λόγω ακινήτου έναντι ποσού αγοράς δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.900,00 €), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Σικυωνίων.

Γι αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

(Τ.Υ.)

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Αναστάσιος Λεονάρδου

(Τ.Υ.)

 1. Βασίλειος Κελλάρης

(Τ.Υ.)

 1. 1)

Ο μειοδότης

Γκίκας Λεωνίδας του Ιωάννη

(Τ.Υ.)

*****************************************************

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου, αφού η τιμή που προσφέρθηκε θεωρείται συμφέρουσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • Την ισχύουσα νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περίπτ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • Την υπ’ αριθμ. 561/2016 (ΑΔΑ: 7ΜΞ8Ω1Θ-74Ξ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών & Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων & κινητών πραγμάτων του ∆ήμου & Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, έτους 2017.
 • Την υπ’ αριθμ. 35/2017 (ΑΔΑ: 6Τ00Ω1Θ-1ΡΧ) Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση από το Δήμο έτους 2017,
 • Τις υπ’ αριθμ.120/2017 (ΑΔΑ: 6ΨΚΜΩ1Θ-ΨΛΝ) & 142/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΚΟΩ1Θ-ΙΞΓ) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας Δημιουργίας Πράσινου Σημείου.
 • Την υπ’ αριθμ. 180/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:648ΗΩ1Θ-6Θ3) περί καθορισμού όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου/ων στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού,
 • Την υπ’ αριθμ. 8886/06-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΗΨΩ1Θ-Ζ7Ψ) Διακήρυξη της εν λόγω δημοπρασίας,
 • Την υπ’ αριθμ. 8886/06-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΙΥΩ1Θ-Δ5Λ) Περίληψη διακήρυξης της εν λόγω δημοπρασίας,
 • Τον υπ’ αριθμ. 10156/26-06-2017 Φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών,
 • Το υπ’ αριθμ. 10926/07-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης & καταλληλότητας,
 • Την υπ’ αριθμ. 12992/07-08-2017 Πρόσκληση συμμετοχής στη Δημοπρασία,
 • Την υπ’ αριθμ. 14315/01-09-2017 οικονομική προσφορά του κου Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη για το ακίνητο της περιοχής «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας ΔΕ Σικυωνίων,
 • το από 01-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Εγκρίνει το από 01-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε ως μοναδικός μειοδότης ο κος ΓΚΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 019353665 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ο οποίος προσέφερε το ακίνητό τουεμβαδού 2.386 τ.μ. ευρισκόμενο στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων με αριθμό ταυτότητας ακινήτου 00878128790 όπως ακριβώς φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα μηνός Ιουλίου 2016 του Πολιτικού Μηχανικού κου Δημητρίου Βενιζέλου, έναντι ποσού αγοράς δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ #14.900,00# € το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Σικυωνίων.

B.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email