295/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30η/16-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ295/2016

 

Περίληψη: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17158/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου)»έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) το Π.Δ. 34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.

4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρθρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

5) την αριθ. υπ’ αριθ. 124/13-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κιάτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Γραφεία εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

6) την υπαριθμ. 194/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισογείου δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου,

7) την με αριθ. πρωτ. 13845/19-09-2016 Διακήρυξη Δημάρχου,

8) την υπ’ αριθμ. 260/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου,

9) την με αριθ. πρωτ. 16544/02-11-2016 Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης,

10) το από 10-11-2016 Πρακτικό Επιτροπής,

                                                                                                                                          Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε:

Α. την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου), αφού η τιμή που προσφέρθηκε θεωρείται συμφέρουσα.

Β. την κήρυξη της δημοπρασίας ως περατωθείσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 

1.- Εγκρίνει το πρακτικό της Φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας που έγινε την 10η Νοεμβρίου 2016 για την εκμίσθωση ισόγειου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου), σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε πλειοδότης το «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» Θηβαίος Ισίδωρος του Παν. με έδρα την Κόρινθο, τηλ. 6977577060, ΑΦΜ 096055946, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ με τελική προσφορά 1.300,00 €.

2.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 295/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-11-2016

Print Friendly, PDF & Email