302/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ302/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 11ο

 

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τoαπό 23.08.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, προτείνεται η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών

νησίδων

Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

Από LIFE έτους 2014=15.931,98€ +

Από LIFE έτους 2015=30.968,02€                                                                                                                                    €     46.900,00

-Μείωση ποσού κατά 3.100,00€

προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014-

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία

(Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας)

{Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

Από LIFE έτους 2014=3.100,00€ +

Από LIFE έτους 2015=845,98€ +

Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=38.172,00€+

Από Ιδίους Πόρους=982,02€)                                                                                                                                           €     43.100,00

-Αύξηση ποσού κατά 3.100,00€

προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7326.006 με   τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE-STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}», ποσού 50.000,00 € προερχόμενη από LIFE έτους 2014 με το ποσό των 19.031,98€ και από LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 3.100,00 € προερχόμενη από LIFE έτους 2014 πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 46.900,00 € προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€ και από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€.

Στον Κ.Α. 02.70.7326.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας) {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσό 3.100,00 €   προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2015, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 40.000,00€ προερχόμενη από LIFE έτους 2015με το ποσό των 845,98€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 982,02€ , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 43.100,00 € προερχόμενη από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 3.100,00€ , από LIFE έτους 2015 με το ποσό των 845,98€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 982,02€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 23 Αυγούστου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου       Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

και Προμηθειών                                   Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                       Θεόδωρος Ασημακόπουλος

(Τ.Υ.)                                                      (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 23.08.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων

Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

Από LIFE έτους 2014=15.931,98€ +

Από LIFE έτους 2015=30.968,02€                                                                               

Μείωση ποσού κατά 3.100,00€

προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014

46.900,00

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας)

{Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

Από LIFE έτους 2014=3.100,00€ +

Από LIFE έτους 2015=845,98€ +

Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=38.172,00€+

Από Ιδίους Πόρους=982,02€)

-Αύξηση ποσού κατά 3.100,00€

προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014-

43.100,00 €

 

Β.- Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7326.006 με   τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE-STYMFALIA(LIFE12 NAT/GR/000275)}», ποσού 50.000,00 € προερχόμενη από LIFE έτους 2014 με το ποσό των 19.031,98€ και από LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 3.100,00 € προερχόμενη από LIFE έτους 2014 πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 46.900,00 € προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€ και από πιστώσεις LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#3.100,00#

1.1 Στον Κ.Α. 02.70.7326.009 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας)   {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσό 3.100,00 €   προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2015, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 40.000,00€ προερχόμενη από LIFE έτους 2015 με το ποσό των 845,98€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00 € και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 982,02€,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 43.100,00 € προερχόμενη από πιστώσεις LIFE έτους 2014 με το ποσό των 3.100,00 €, από LIFE έτους 2015 με το ποσό των 845,98 €, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 982,02€.

 

Γ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 302/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email

306/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/19-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ306/2017

 

Περίληψη: Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15106/14-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου ‘Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)’» ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13-09-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

******************************************************

Με την αρίθμ. 290/12-09-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Προτείνεται η ανάκληση της αρίθμ. 309/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 282/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΟ4Ω1Θ-ΖΝ5) με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 02.647341.012 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 1.998.999,99 €.

                    Κιάτο 13 Σεπτεμβρίου 2017

                     Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                          Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

           (T.Y.)                                                                      (Τ.Υ.)

*****************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις της 1β του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • το από 13-09-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλείτην Ανάληψη Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 02.64.7341.012 με τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»,προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, μετά την Π.Α.Υ. 309/2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 1.998.999,99.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2017

Print Friendly, PDF & Email

294/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ294/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 24.07.2017 αγωγή του κου Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου, που κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, 2. Να αναγνωριστεί το δικαίωμα του κου Κωνσταντίνου Γεωργίου για αδιακώλυτη χρήση του κοινόχρηστου πράγματος επί της οδού Καποδιστρίου στο Κιάτο Κορινθίας, 3. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να απομακρύνουν τις κατασκευές που τοποθέτησαν επί της ένδικης οδού Καποδιστρίου, 4. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και τέλος 5. Να απαγορευτεί στους εναγόμενους κάθε μελλοντική προσβολή του απορρέοντος από το αγαθό της προσωπικότητας δικαιώματος του κου Κωνσταντίνου Γεωργίου για χρήση του προπεριγραφέντος τμήματος της ένδικης οδού, με την απειλή χρηματικής ποινής 5.000,00 € και προσωπικής κράτησης έξι (6) μηνών για κάθε προσβολή.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο πρότεινε τον ορισμό της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου κας Κωνσταντίνας Γεωργούλια, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιε και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την απο ,
 • τα παραπάνω εκτεθέντα και τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Κων/να Γεωργούλια, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 294/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email