293/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ271/2016

 

Περίληψη: Πρόσκληση της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 2ης μειοδότριας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για ανάθεση ολοκλήρωσης του έργου λόγω προηγούμενης διάλυσης σύμβασης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Πρόσκλησης της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 2ης μειοδότριας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για ανάθεση ολοκλήρωσης του έργου λόγω διάλυσης σύμβασης» έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω:

  1. Την υπ’ αριθ. 21053/11-09-2014 απόφαση του Δ/ντη της Τ.Υ., περί διάλυσης της σύμβασης.
  2. Το από 01-09-2015 πρακτικό δημοπρασίας του έργου.
  3. Την υπ’ αριθ. 241/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  4. Την υπ’ αριθ. 425/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.
  5. Την υπ’ αριθμ. 112/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ: ΩΗΘΘΩ1Θ-ΞΨΜ).
  6. Την υπ’ αριθμ. 228/16 Π.Α.Υ.
  7. Την υπ’ αριθμ. 50/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ: 76Τ5Ω1Θ-1ΓΣ).

8)  Τις από 15-11-2016 υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

9)  Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 3 του Ν. 3669/2008.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με την από 04 Νοεμβρίου 2016 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη που είναι η Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα και εξήντα εννέα επί τοις εκατό (40,69%).

Για την εκτέλεση του έργου έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.64.7311.005 με ποσό 117.726,65 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», σύμφωνα με την με Α.Π. 24214/09.12.2015 και την με Α.Π.: 4859/30.06.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της εν θεμάτι πράξης και περί συνεχιζόμενων πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020, αντίστοιχα.

Η λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί πρόσκλησης της 2ης κατά σειρά μειοδότριας εταιρείας του έργου, ήτοι της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», για την ολοκλήρωση του υπόψη έργου εξαιτίας προγενέστερης διάλυσης σύμβασης, νοείται ως προαπαιτούμενη προκειμένου να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α., αφενός Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης και δει της Δημόσιας Δαπάνης αυτής, αφετέρου απόφαση προέγκρισης για την υπογραφή της επικείμενης συμβάσεως ολοκλήρωσης του έργου με την 2η κατά σειρά μειοδότρια Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». Εν συνεχεία και προ της υπογραφής σύμβασης, σύμφωνα με την επικείμενη απόφαση τροποποίησης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», θα τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου και δει η πίστωση του σκέλους των εσόδων και των εξόδων που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, εκδίδοντας την αντίστοιχη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και θα γίνει η ανάθεση στον 2ο μειοδότη, ήτοι την Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Δεδομένων των ανωτέρω παρατεθέντων και της από 15.11.2016 Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με την οποία δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 εδάφιο ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και το γεγονός περί μη υποβολής ενστάσεων κατά τις διεξαγωγής του διαγωνισμού που διενεργήθη την 01η.09.2015

       Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη που είναι η Κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και εξήντα εννέα επί τοις εκατό (40,69%), σύμφωνα με την από 04-11-2016 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, λόγω προηγούμενης διάλυσης της σύμβασης.

Β.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.64.7311.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 με ποσό 117.726,65 €, και θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email