292/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ292/2017

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ E
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε λόγω καταληκτικών ημερομηνιών τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 12-09-2017 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμηθειών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*******************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου ν’ αποσφραγίσει και ν’ αξιολογήσει τις Οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 411.680,00συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έχει Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 44100.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ‘’Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’.
 • Την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την αριθμ. πρωτ. 12419/28-07-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC
 • Το από 08-09-2017 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίσθηκε ο διαγωνισμός, ο φάκελος των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων και έγινε η αξιολόγησή τους,

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των εταιρειών:

 1. 1.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 2. 2.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των ανωτέρω εταιρειών αφού διαπιστώθηκε ότι αποτελούνται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, έχουν ως εξής:

Προσφορά ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου   DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 50,345 € 100.690,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου   DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 74,449 € 148.898,00
  Συνολική Αξία 249.588,00
  ΦΠΑ 24% 59.901,12
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 309.489,12

Προσφορά ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου   DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 56,9 € 113.800,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου   DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 83,00 € 166.000,00
  Συνολική Αξία 279.800,00
  ΦΠΑ 24% 67.152,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 346.952,00

Η Επιτροπή μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, αποδέχεται τις ανωτέρω δύο (2) προσφορές και τις κατατάσσει ως εξής:

1η προσφορά: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ (ποσό 309.489,12€ με ΦΠΑ)

2η προσφορά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. (ποσό 346.952,00€ με ΦΠΑ) και

γνωμοδοτεί

για την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» την εταιρεία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 12 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος           2/ Τσιοκάρας Ιωάννης        3/ Μπουντή Γεωργία

(Τ.Υ.)                               (Τ.Υ.)                                   (Τ.Υ.)

*******************************************

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το από 12-09-2017 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμηθειών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. την υπ’ αριθμ. 379/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 με ΑΔΑ: 755ΛΩ1Θ-0ΜΒ,
 1. Την αριθμ. πρωτ. 12419/28-07-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001793927,
 2. Την προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε αριθ. ID:2017/S 146-303027,
 1. Την υπ’ αριθμ. 291/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού,
 2. Το από 12-09-2017 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμηθειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β.- Εγκρίνειτο από 12-09-2017 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμηθειών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”, σύμφωνα με τη 33/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Γ.- Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας, την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ»με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850,έναντι συνολικού ποσού #309.489,12# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Δ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 292/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email