Αντίγραφο του 292/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30η/16-11-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ­292/2016

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Νομικής Υποστήριξης του Αθαν. Πανάγου, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17158/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος του 1ο θέματος περί:«Ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Νομικής Υποστήριξης του Αθαν. Πανάγου, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος», έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

Τη με ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: στ12/469 σχηματισθείσα δικογραφία,

Την υπ’ αριθμ. 15356/11-10-2016 αίτηση του κου Πανάγου Αθανάσιου του Παναγιώτη,

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπεράσπιση του κου Αθανασίου Πανάγου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Ορίζειτη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Γεωργούλια Κωνσταντίνα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της νομικής υποστήριξης του κου Πανάγου Αθανάσιου, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν της σε βάρος του με στοιχεία ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: στ12/469 σχηματισθείσας δικογραφίας, για τ’ αναφερόμενα σε αυτό αδικήματα που τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αντιδημάρχου.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 292/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο17-11-2016

 

Print Friendly, PDF & Email

292/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30η/16-11-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ­292/2016

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Νομικής Υποστήριξης του Αθαν. Πανάγου, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17158/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος του 1ο θέματος περί:«Ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Νομικής Υποστήριξης του Αθαν. Πανάγου, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος», έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

Τη με ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: στ12/469 σχηματισθείσα δικογραφία,

Την υπ’ αριθμ. 15356/11-10-2016 αίτηση του κου Πανάγου Αθανάσιου του Παναγιώτη,

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπεράσπιση του κου Αθανασίου Πανάγου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Ορίζειτη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Γεωργούλια Κωνσταντίνα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της νομικής υποστήριξης του κου Πανάγου Αθανάσιου, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν της σε βάρος του με στοιχεία ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: στ12/469 σχηματισθείσας δικογραφίας, για τ’ αναφερόμενα σε αυτό αδικήματα που τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αντιδημάρχου.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 292/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο17-11-2016

 

Print Friendly, PDF & Email