291/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30η/16-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ291/2016

 

Περίληψη:

Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού #643,80# € του δικαστικού επιμελητή κου Καλιτζάκη Ανδρέα για αποβολή της κας Βασιλικής Χας Ιωάννη Μητροπούλου από ακίνητο ευρισκόμενο στην θέση «Πλατανόβρυση» της Τ.Κ. Φενεού, απόδοση και εγκατάσταση του Δήμου μας στο παραπάνω ακίνητο, σύμφωνα με την αρίθμ. 184/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17158/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Γ

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Έγκρισης δαπάνης αμοιβής ποσού #643,80# € του δικαστικού επιμελητή κου Καλιτζάκη Ανδρέα για αποβολή της κας Βασιλικής Χας Ιωάννη Μητροπούλου από ακίνητο ευρισκόμενο στην θέση «Πλατανόβρυση» της Τ.Κ. Φενεού, απόδοση και εγκατάσταση του Δήμου μας στο παραπάνω ακίνητο, σύμφωνα με την αρίθμ. 184/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 08-11-2016 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

******************************

Θέτουμε υπόψη σας προς έγκριση τον πίνακα εξόδων και δικαιωμάτων σύμφωνα με το Ν.Δ. 1210/72 – ΦΕΚ 2242/72 – ΦΕΚ 947/2002 που δεν εμπίπτουν στον Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο παρακάτω δικαστικός επιμελητή Κος Ανδρέας Καλιτζάκης για επιδόσεις που έκανε για λογαριασμό του Δήμου μας σύμφωνα με την αρίθμ. 184/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΑΠΟΒΟΛΗ της Βασιλικής Χα Ιωάννη Μητρόπουλου, κατοίκου Φενεού Κορινθίας, από   ένα Δημοτικό     ακίνητο -οικόπεδο- επιφανείας 460,13 τ.μ. στη θέση Πλατανόβρυση Φενεού Κορινθίας, ΑΠΟΔΟΣΗ στο Δήμο Σικυωνίων και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αυτού στο παραπάνω ακίνητο, που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, όπως τούτο προκύπτει από την αριθμ. 620Β΄/12-09-2014 έκθεσης ΒΙΑΙΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ποσού (519,20) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (124,60€), ήτοι συνολικού ποσού 643,80 ΕΥΡΩ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό ότι οι παραπάνω επιδόσεις δεν εμπίπτουν στον Κ.Ε.Δ.Ε., προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των δαπανών του Δικαστικού Επιμελητή και τη διάθεση πίστωσης ποσού (643,80) ΕΥΡΩ {519,20+105,21 Φ.Π.Α. 24%} σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6116. με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», καθώς και την απόδοσή του στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

******************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την 184/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την εισήγηση του Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.-Εγκρίνειτην δαπάνη αμοιβής ποσού #643,80# € στο δικαστικό επιμελητή κο Καλιτζάκη Ανδρέα, που αφορά την αποβολή της κας Βασιλικής Χας Ιωάννη Μητροπούλου από ακίνητο ευρισκόμενο στην θέση «Πλατανόβρυση» της Τ.Κ. Φενεού, απόδοση και εγκατάσταση του Δήμου μας στο παραπάνω ακίνητο, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 184/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #643,80# €σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-6116.με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή κου Καλιτζάκη Ανδρέα.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 291/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο17-11-2016

Print Friendly, PDF & Email