291/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ291/2017

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Δ’
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε λόγω καταληκτικών ημερομηνιών τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 08-09-2017 Πρακτικό επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προμηθειών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*******************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 44100, για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 411.680,00συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 7. Την αριθ. 33/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.
 8. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 9. Την αριθ. 270/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού.
 10. Την αριθ. 244/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών (Π.Α.Υ. 296/2017).
 11. Την αριθμ. πρωτ. 12419/28-07-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001793927.
 12. Την προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε αριθ. ID:2017/S 146-303027.
 13. Την αριθ. 13165/09-08-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω9ΧΕΩ1Θ-2ΘΛ), σε 2 Οικονομικές και 3 τοπικές εφημερίδες.
 14. Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ΄΄Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης΄΄,
 15. Την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 16. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης.
 17. Τις κατατεθείσες ηλεκτρονικά προσφορές:
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Αριθμός προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ Αριθ. Πρωτ. και ημερομηνία φακέλου προσφοράς
1 BUILDANDBOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 71869 14513/05-09-2017
2 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 72321 14517/05-09-2017
3 Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 72808 14595/06-09-2017
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 73087 14596/06-09-2017

Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερεις συμμετέχοντες καταθέσαν εμπρόθεσμα εντός 3 εργάσιμων ημερών, τους φακέλους με τα έντυπα δικαιολογητικά, σφραγισμένους και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα των φακέλων με τα έντυπα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΕΕΣ Τεχνικά φυλλάδια Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα (WRAS κ.λ.π.) Πιστοποιητικό ISO 9001 εργοστασίου κατασκευής και προμηθευτή πρώτης ύλης ΠιστοποιητικόISO 14001 εργοστασίου κατασκευής και προμηθευτή πρώτης ύλης Πιστοποιητικά ποιότητας πρώτης ύλης και ΡΕ100+Association Πιστοποιητικό ΕΒΕΤΑΜ ή ισοδύναμο Οδηγίες εγκατάστασης/σύνδεσης ΥΔ περί χρόνου παράδοσης ΥΔ περί χρόνου ισχύος προσφορών ΥΔ περί εργοστασίου κατασκευής
1 BUILDANDBOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3 Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στις προσφορές των:

 1. 1.BUILDANDBOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 2. 2.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

διαπιστώθηκε η σήμανση ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ χαρακτήρα σε ορισμένα δικαιολογητικά τους και ζητήθηκαν διευκρινήσεις μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 12:00.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης λόγω παρέλευσης του ωραρίου εργασίας της καθώς και αναμένοντας την επιβεβαίωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων και ανακοινώνει τη συνέχιση την Δευτέρα 11-09-2017 στις 12:00.

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μον. Τοπικής Αυτοδιοίκησης

προκειμένου να συνεχίσει την εξέταση και αξιολόγηση των Προσφορών.

Μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την σήμανση ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ χαρακτήρα σε ορισμένα δικαιολογητικά τους, οι:

 1. 1.BUILDANDBOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 2. 2.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

απαντώντας στο ερώτημα της Επιτροπής, δίνουν το δικαίωμα στην Επιτροπή να προβεί στον αποχαρακτηρισμό ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ των συγκεκριμένων δικαιολογητικών τους, λόγω έλλειψης αιτιολόγησης.

Μετά και την επιβεβαίωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών και ύστερα από την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων, η Επιτροπή:

 1. 1.Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας BUILDANDBOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. λόγω μη κατάθεσης Πιστοποιητικών ISO 9001, 14001 και ΕΒΕΤΑΜ ή ισοδύναμου, καθώς και μη αναφοράς στην Τεχνική της Προσφορά της παραγράφου περί δοκιμών σύμφωνα με την παρ. 6 του Παραρτήματος Ι “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές”.
 2. 2.Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ λόγω μη υπογραφής του ΕΕΕΣ από όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΕΒΕ, καθώς και δήλωσης περί χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μη σύμφωνης με τους όρους της διακήρυξης.
 3. 3.Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
 4. 4.Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε..

Η Επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των εταιρειών:

 1. 1.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 2. 2.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

σε νέα συνεδρίασή της την Τρίτη 12-09-2017 και ώρα 10:00 π.μ..

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 11 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος   2/ Τσιοκάρας Ιωάννης        3/ Μπουντή Γεωργία

(Τ.Υ.)                               (Τ.Υ.)                                   (Τ.Υ.)

*******************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το από 08-09-2017 Πρακτικό επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προμηθειών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 με ΑΔΑ: 755ΛΩ1Θ-0ΜΒ,
 1. 5.Την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 33/2017 μελέτης και καθορισμού των όρων διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΩΜΙ9Ω1Θ-ΘΡ9 & ΑΔΑΜ: 17REQ001771156 2017-07-28 (ΠΑΥ 296/2017),
 2. Την αριθμ. πρωτ. 12419/28-07-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001793927,
 3. Την προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε αριθ. ID:2017/S 146-303027,
 1. τo από 08-09-2017 Πρακτικό επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία των φακέλων που υποβλήθηκαν,
 2. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β.- Εγκρίνειτο από 08-09-2017 Πρακτικό επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”, σύμφωνα με τη 33/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, ήτοι:

¨       Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. λόγω μη κατάθεσης Πιστοποιητικών ISO 9001, 14001 και ΕΒΕΤΑΜ ή ισοδύναμου, καθώς και μη αναφοράς στην Τεχνική της Προσφορά της παραγράφου περί δοκιμών σύμφωνα με την παρ. 6 του Παραρτήματος Ι “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές”.

¨       Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ λόγω μη υπογραφής του ΕΕΕΣ από όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΕΒΕ, καθώς και δήλωσης περί χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μη σύμφωνης με τους όρους της διακήρυξης.

¨       Αποδέχεταιτην προσφορά της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

¨       Αποδέχεταιτην προσφορά της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 291/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email