290/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ290/2017

 

Περίληψη: Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε λόγω καταληκτικών ημερομηνιών τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 08-09-2017 Εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

***************************************

ΘΕΜΑ:   Εισήγηση για ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

Αφού λάβαμε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/16 περί ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4482/17 περί τροποποίησης διατάξεων του Ν.4412/16.
 3. Την ΚΥΑ 83010/4098 περί ρυθμίσεων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Εισηγούμαστε:

Την ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)” κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 4482/25.07.2017 (ΦΕΚ 102/Α’/25.07.2017) σύμφωνα με το οποίο από 25.07.2017 τέθηκε σε ισχύ η Ηλεκτρονική Δημοπράτηση για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

(Τ.Υ.)

***************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • Την υπ’ αριθμ. 9/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,
 • Την υπ’ αριθμ. 282/2017 Α.Ο.Ε. περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του εν λόγω έργου με ΑΔΑ: 6ΒΕΒΩ1Θ-ΝΧΙ & ΑΔΑΜ: 17REQ001869172 2017-08-29 (ΠΑΥ 309/2017),
 • Την υπ’ αριθμ. 14134/29-08-2017 Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC001870778 2017-08-29,
 • Την αριθ. 14136/29-08-2017 Περίληψη Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΩΙΞ5Ω1Θ-ΧΞΒ,
 • Την από 08-09-2017 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • Τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β.- Εγκρίνειτην ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Γ.- Την διενέργεια νέου διαγωνισμού, όποτε αυτή οριστεί με επόμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δ.- Τα έξοδα δημοσίευσης του ματαιωθέντος διαγωνισμού θα βαρύνουν το Δήμο Σικυωνίων.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email