289/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30η/16-11-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ289/2016

 

Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17158/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Ορισμού Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως για την άσκηση της προαναφερθείσας αίτησης ακύρωσης υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 100927/10.02.2016 Απόφαση της Γ. Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/8.6.07 ΚΥΑ περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορίνθου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 122853/8.3.10 ΚΥΑ. Με την ως άνω απόφαση, μεταξύ άλλων, αυξήθηκαν οι απολήψιμες ποσότητες ύδατος του Δήμου Κορινθίων από τις πηγές Δρίζας Στυμφαλίας, γεγονός που κατατείνει σε βάρος του Δήμου Σικυωνίων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κο Δημήτριο Τραπεζιώτη, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.

2. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται πως θ’ απαιτηθούν 8 ώρες εργασίας, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος και της δυσχερούς ερμηνείας των οικείων διατάξεων.

3. Η πληρωμή του δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων.

4. Πλέον της αμοιβής του Δικηγόρου, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου ΦΠΑ.

5. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-11-2016

Print Friendly, PDF & Email