289/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 33ο/12-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ289/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας έφεσης της ετερόρρυθμης εταιρείας «Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «A.C.S. SERVICES»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14639/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του θέματος, το θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας έφεσης της ετερόρρυθμης εταιρείας «Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «A.C.S. SERVICES»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατατέθηκε η από 28-11-2016 έφεση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «A.C.S. SERVICES» κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται 1. να εξαφανισθεί αλλώς μεταρρυθμιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 277/2016 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, εκδοθείσα κατά την τακτική διαδικασία, με σκοπό να γίνει καθ’ ολοκληρίαν δεκτή η από 01-03-2012 και με αριθμό καταθέσεως 155/ΤΜ155/01-03-2012 αγωγή απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και 2. να καταδικασθεί ο Δήμος Σικυωνίων στη δικαστική δαπάνη της εν λόγω εταιρείας αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και προτείνει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατάτηνδικάσιμο της 20ης/09/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιε και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από 28-11-2016 έφεση της ετερόρρυθμης εταιρείας «Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «A.C.S. SERVICES»,

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του θέματος.

Β.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη συζήτηση της από 28-11-2016 ασκηθείσας έφεσης της ετερόρρυθμης εταιρείας «Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «A.C.S. SERVICES» κατά του Δήμου Σικυωνίων κατά τη δικάσιμο της 20ης/09/2017.

Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα έφεση της εν λόγω εταιρείας απορριφθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα εταιρεία προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Δ.-Σε περίπτωση που η ασκηθείσα έφεση της εν λόγω εταιρείας γίνει αποδεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ε.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤ.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ζ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-09-2017

Print Friendly, PDF & Email