288/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ288/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 23ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 01-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού, που έχει ως κατωτέρω:

***************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και δαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας προς το Οικονομικό Τμήμα, είχε ζητηθεί η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού έτους 2015, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» προϋπολογισμού δαπάνης 71.486,24€ έχοντας υπόψη της ότι δεν είχε κοινοποιηθεί από την Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να ανακαλείται η εν λόγω χρηματοδότηση η οποία άλλωστε βαρύνει την ΣΑΕ 48/6 του ΠΔΕ.

Στη συνέχεια με την αρίθμ. 249/15-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΝΥΩ1Θ-ΙΓΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού έτους 2015.

Η παραπάνω απόφαση αφού ελέγχθηκε για την νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αρίθμ. 2240/64120/19-08-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΩ9ΟΡ1Φ-Υ7Τ) Απόφασή της.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού για το ποσό της έκπτωσης, υπογράφηκε η υπ’ αρίθμ. 21772/10-12-2015 σύμβαση (15SYMV003468466 2015-12-10) μεταξύ του Δήμου μας και του ΕΔ.Ε. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΣΑΒΒΑ» ποσού 46.043,52€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού ποσού 56.633,53€ .

         ***Λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%, το ποσό της σύμβασης πρέπει να αναπροσαρμοσθεί ως εξής: 46.043,52€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (11.050,44€) , ήτοι συνολικού ποσού 57.093,96 € ***.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε ο 1ος Λογαριασμός με το αρίθμ. 3735/04-04-2016 έγγραφό μας προς ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και με το αρίθμ. Δ7/Τ7.2/11175/19-07-2016 έγγραφό του, μας απάντησε ότι δεν είναι δυνατό να εξοφληθεί ο εν λόγω λογαριασμός ως μη υπαγόμενη η δαπάνη στην εν λόγω χρηματοδότηση.

         Για την αποπληρωμή του εν λόγω έργου, απαιτείται τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

{Επιχορήγηση του Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}                                 €     71.486,00

Κατάργηση έργου

 

Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-                                                         €     57.093,96

Αλλαγή Χρηματοδότησης

Από {Επιχορήγηση του Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2014=   2.623,62€}    

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2015= 46.929,50€}    

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2016=   7.540,84€}    

Συνεχιζόμενο έργο

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Επειδή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2016 είχαμε εγγράψει στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.1329.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» ποσό 128.147,76 €, μετάμε το αρίθμ. Δ7/Τ7.2/11175/19-07-2016 έγγραφο της Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, με το οποίο μας απάντησαν ότι δεν είναι δυνατό να εξοφληθεί ο εν λόγω λογαριασμός ως μη υπαγόμενη η δαπάνη στην εν λόγω χρηματοδότηση και κατ’ επέκταση το υπολειπόμενο ποσό της σύμβασης, μειώνουμετην παραπάνω πίστωση κατά 71.486,00€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 56.661,76€ .

Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 02.70.7331.030 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»,  είχαμε εγγράψει πίστωση ποσού    

71.486,00 € , για την οποία με την Π.Α.Υ.: 165/2016 και την αρίθμ. 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) είχαμε ψηφίσει πίστωση ποσού 56.633,53€ (όσο και το ποσό της σύμβασης) για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Προτείνεται η ανάκληση της παραπάνω δέσμευσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) και η επαναδέσμευσή της με νεώτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και την αντίστοιχή νομιμοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.70.7331.002 με τίτλο «Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο» ποσού 116.600,00 € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2012 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 3,57€)+(ΣΑΤΑ 2013 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 10.938,12€)+(ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€)+(ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50) +(ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 11.799,31€), πίστωση η οποία δημιουργήθηκε με την αρίθμ. 141/13-04-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6ΞΓΥΩ1Θ-1ΞΠ) η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. Οικ. 160146/07-10-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 61Δ4ΟΡΙΦ-8Χ3), για την εκτέλεση του παραπάνω έργου το οποίο δημοπρατήθηκε και μετά την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας με την αρίθμ. 110/24-05-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΜΑΩ1Θ-Σ1Φ) η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 151581/07-10-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΣΟΕΟΡ1Φ-ΝΡΡ) και υπεγράφη η με αρίθμ. πρωτ. 16196/26-10-2016 σύμβαση ποσού 55.247,57€ προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2012 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 3,57€, ΣΑΤΑ 2013 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 10.938,12€ και ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 44.305,88€), με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (16SYMV005296530 2016-10-26), μετά την Π.Α.Υ. 240/2016 και την 82/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μειώνουμε κατά 61.352,43 € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 2.623,62€ , ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50 € και ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 11.799,31€), διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 55.247,57 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.70.7331.030 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ», ποσό 57.093,96 € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 2.623,62€ ,   ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€ -και- ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 7.540,84€).

Στον Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσό   4.258,47 €  προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων, ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 34.200,69€ με την αρίθμ. 265/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚΛΔΩ1Θ-Η5Γ) με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, στο ποσό 38.459,16€  προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (34.200,69€ + 4.258,47€).

***************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

  • Καταργεί το έργο με τίτλο:€     71.486,00

Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

{Επιχορήγηση του Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}

  • Συνεχιζόμενο έργο με τίτλο:€     57.093,96

Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Αλλαγή ΧρηματοδότησηςΑπό {Επιχορήγηση του Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2014= 2.623,62€}

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2015= 46.929,50€}

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2016= 7.540,84€}

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1.

Εσόδο: απο τονΚ.Α. 06.00.1329.007με τίτλο«Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου»  ποσού 128.147,76 €μειώνουμετην παραπάνω πίστωση κατά#71.486,00# €.

Μείωση

κατά

#71.486,00# €

1.1 Έξοδo:Στον Κ.Α.02.70.7331.030  «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ», ποσού 71.486,00€. μειώνουμε ισόποσα λόγω μη κατανομής από ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.
2.

Από την δεσμευθείσα πίστωση του 

Κ.Α. 02.70.7331.002με τίτλο«Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο»ποσού116.600,00€

μειώνουμεκατά#61.352,43# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #55.247,57# €,με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Μέσω Αποθεματικού

ποσό #61.352,43# €

2.1 ΣτονΚ.Α.02.70.7331.030με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»,  ποσού #57.093,96# € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 2.623,62€, ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€ -και- ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 7.540,84€) για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.
2.2 Στον Κ.Α.02.70.7331.001με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού #4.258,47# € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων, ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 34.200,69€ με την αρίθμ. 265/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚΛΔΩ1Θ-Η5Γ) με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, στο ποσό 38.459,16€   προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (34.200,69€ + 4.258,47€).

Γ. Ανακαλεί το υπόλοιπο ποσό της Π.Α.Υ. 165/2016, η οποία ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ), με την οποία είχε ψηφισθεί πίστωση ποσού #56.633,53# € (όσο και το ποσό της σύμβασης) για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τις ανακλητική απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Δ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 288/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email