287/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/28-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ287/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13801/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 11ο

 

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 28-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Με την αριθμ. 317/25-08-2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 26847/07-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΟ2465ΧΘ7-2ΗΛ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,   με θέμα {Απόδοση ποσού 20.000.000,00€ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τα έσοδα του «Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» και τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων»}, και συγκεκριμένα ποσού 186.700,00€ από έσοδα του «Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» και   ποσού 186.700,00€ από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».
         Με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκαν στο Δήμο μας το ποσό των 186.700,00€ από έσοδα του «Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» και το   ποσό των 186.700,00€ από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.

         Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση

αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση)                                                                                         €     22.330,35

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

        Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.0512 με τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» νέα πίστωση ποσού 186.700,00€ και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

         Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.0715.001 με τίτλο «Τέλη Διαφήμισης (Αρθρ. 9, Ν. 2880/2001)» πίστωση ποσού 141.070,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού ποσού 45.630,00 €, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 186.700,00 και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

         Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ποσό των (186.700,00 + 141.070,00) 327.770,00€ και συγκεκριμένα:

         Στον Κ.Α. 02.25.7135.017 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   πίστωση ποσού 246.760,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» με το ποσό των 186.700,00€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 60.060,00€ .

Στον Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}, πίστωση ποσού 58.679,65 € ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 800.000,00 € προερχόμενη από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 800.000,00€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 858.679,65 €.

         Στον Κ.Α. 02.25.7325.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση)», πίστωση ποσού 22.330,35 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» .

         Επίσης επειδή η όλη διαδικασία προέρχεται από τροποποίηση απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να καθορισθεί ο Κ.Α. 02.25.7325.001 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.-

         Επειδή το παραπάνω ποσό δεν επαρκεί για την δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» προτείνεται η κατάργηση/μείωση των παρακάτω πιστώσεων και η ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 02.64.7336.001 ποσού 858.679,65 € για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Α΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

(ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)

                Από την πίστωση του    Κ.Α. 02.15.7413.004 με   τίτλο   «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 10.824,00€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων με το ποσό των 1.266,23€ και από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας με το ποσό των 1.640,43 €  μειώνουμε κατά 10.824,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

         Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.20.7325.001 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού» ποσού 9.848,54 € μειώνουμε κατά 537,83 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.310,71 €

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.009 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 74.400,00 € μειώνουμε κατά 1.550,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 72.850,00 €

         Προτείνεται επίσης η μερική ανάκληση της αρίθμ. 173/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 74.400,00 η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 36/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 71ΡΗΩ1Θ-1ΙΓ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 1.550,00 € , διότι με το αρίθμ. 11524/17-07-2017 Συμφωνητικό, υπεγράφη σύμβαση ποσού 72.850,00€ (74.400,00 – 72.850,00) .

          Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.018 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 416.271,17 € μειώνουμε κατά 4.591,17 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 411.680,00 €

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7133.005 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσού 6.703,40 € μειώνουμε κατά 119,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.584,40 €

         Προτείνεται επίσης η ανάκληση της αρίθμ. 238/25-04-2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 6.586,60 η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 124/05-04-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΩΙΩ1Θ-ΧΣΥ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 2,20 € , διότι με το αρίθμ. 87Β/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, ενταλματοποιήθηκε ποσό 6.584,40€ (6.586,00 – 6.584,40) .-

         Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7311.003 με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ποσού 0,64 € μειώνουμε κατά 0,64 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

         Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7322.003 με τίτλο «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσού 0,01 € μειώνουμε κατά 0,01 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.009 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 42.996,80 € μειώνουμε κατά 42.996,80 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 40.000,00€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 2.996,80€ , καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.005 με τίτλο «Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσού 7.278,07 € μειώνουμε κατά 299,15 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.978,92 €

         Προτείνεται επίσης η μερική ανάκληση της αρίθμ. 101/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 7.278,07 η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 299,15 € , διότι με το αρίθμ. 74Β/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, ενταλματοποιήθηκε ποσό 6.978,92€ (7.278,07 – 6.978,92) .-

                Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.45.7326.001 με   τίτλο   «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 5.656,39€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 2.683,34€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 638,96€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 2.334,09€ μειώνουμε κατά 5.656,39 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» ποσού 15.000,00 € μειώνουμε κατά 15.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 9.893,87€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 1.932,40€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 991,90€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 2.181,83€ , καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Ανακεφαλαιώνοντας η πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», θα ενισχυθεί με το ποσό των 81.574,99 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 1.932,40€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 991,90€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.532,84€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 42.334,73€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.502,78€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€

Β΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΥ Κ.Α. 02.64.7326.004

Με την αρίθμ. 266/03-07-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΞΠΗΩ1Θ-64Ξ), η οποία εκδόθηκε μετά την αρίθμ. 204/21-06-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΔΓΩ1Θ-56Ρ) και νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 153186/20-07-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 61ΘΙΟΡΙΦ-Δ1Ρ), τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ο Προϋπολογισμός έτους 2017 και δημιουργήθηκε νέα πίστωση ποσού 168.268,00   Κ.Α. 02.64.7326.004 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και   Κ.Α. 02.64.7326.004 προερχόμενη από   ΣΑΕ 055 με το ποσό των 100.000,00€   και από πιστώσεις Δήμου με το ποσό των 68.268,00€ αναλυόμενο ως εξής:   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€.-

         Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε το παραπάνω έργο με την υπ’ αρίθμ. 226/11-07-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΠΜΩ1Θ-4Γ8) και α) με την αρίθμ. 272/09-08-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω53ΥΩ1Θ-Α75) εγκρίθηκε το από 09-08-2017 – 1ο Πρακτικό του έργου τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανοικτού διαγωνισμού η «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) με την αρίθμ. 276/28-08-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨ4ΔΩ1Θ-Φ2Κ) η οποία με το αρίθμ. 14061/28-08-2017 έγγραφό μας υποβλήθηκε για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Κορινθίας, εγκρίθηκε το από 28-08-2017 – 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάθεση του έργου τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού στον μειοδότη «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 52,08%

         Μετά το από 28-08-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (φωτοτυπία του οποίου σας επισυνάπτουμε) με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι η σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 80.637,56€.

Ανακεφαλαιώνοντας η πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», θα ενισχυθεί με το ποσό των 68.268,00€ από πιστώσεις Δήμου προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€.-

         Προτείνεται επίσης η μερική ανάκληση της αρίθμ. 287/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 168.268,00 η οποία ψηφίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 226/11-07-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΠΜΩ1Θ-4Γ8) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 68.268,00 € .

Γ΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κ.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)

                Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.30.7412.004 με   τίτλο   «Εκπόνηση μελετών έτους 2017» ποσού 140.829,45€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 140.829,45 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

                Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.6691 με   τίτλο   «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 10.000,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

                Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.7111.002 με   τίτλο   «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων» ποσού 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 20.000,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

         Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» ποσού 181.102,18 € μειώνουμε κατά 18.047,91€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 163.054,27 €

         Προτείνεται επίσης η μερική ανάκληση της αρίθμ. 27/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 100.000,00 η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 18.047,91

         Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.015 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού 75.600,00 € μειώνουμε κατά 37.800,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 37.800,00 €

Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.6261.002 με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 24.800,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Ανακεφαλαιώνοντας η πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», θα ενισχυθεί με το ποσό των 251.477,36€ από ιδίους πόρους.-

         Την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 40.264,42€ (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31 – 39.264,64 – 49.838,50 – 16.693,20 – 24.000,00 – 2.346,01 – 5.708,80-1.762,00 – 1.860,00),   ενισχύουμε με το ποσό των 401.320,35€ (81.574,99+ 251.477,36 + 68.268,00), διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 441.584,77€ .

         Από την παραπάνω διαμορφωθείσα πίστωση των 441.584,77€ μειώνουμε κατά   441.320,35 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 264,42€ (441.584,77 – 441.320,35

Μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}, πίστωση ποσού 441.320,35 € προερχόμενη από προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 1.932,40€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 991,90€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.532,84€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 300.175,77€ , ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 858.679,65€ προερχόμενη από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 800.000,00€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.300.000,00 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο   28 Αυγούστου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

(Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 28-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση

αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση)

-Νέο έργο-

€ 22.330,35

 

Β.- Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

1. Α) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.0512 με τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» νέα πίστωση ποσού 186.700,00€ και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μεταφορά

μέσω αποθεματικού

ποσού

327.770,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.25.7135.017 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 246.760,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» με το ποσό των 186.700,00€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 60.060,00€ .
Β) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.0715.001 με τίτλο «Τέλη Διαφήμισης (Αρθρ. 9, Ν. 2880/2001)» πίστωση ποσού 141.070,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού ποσού 45.630,00 €, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 186.700,00 και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του. 1.2 Στον Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}, πίστωση ποσού 58.679,65 € ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 800.000,00 € προερχόμενη από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 800.000,00€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 858.679,65 €.
1.3 Στον Κ.Α. 02.25.7325.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση)», πίστωση ποσού 22.330,35 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» .
2. Α) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.15.7413.004 με τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 10.824,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων με το ποσό των 1.266,23€ και από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας με το ποσό των 1.640,43 € μειώνουμε κατά 10.824,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφορά

στο αποθεματικό

με ποσό

81.574,99 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», θα ενισχυθεί με το ποσό των 81.574,99 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από   ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 1.932,40€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 991,90€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.532,84€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 42.334,73€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.502,78€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€.
Β) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.20.7325.001 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού» ποσού 9.848,54 €   μειώνουμε κατά 537,83 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.310,71 €.

Γ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.009 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 74.400,00 €   μειώνουμε κατά 1.550,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 72.850,00 € .

Mερική ανάκληση της αρίθμ. 173/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 74.400,00η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 36/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 71ΡΗΩ1Θ-1ΙΓ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 1.550,00 € , διότι με το αρίθμ. 11524/17-07-2017 Συμφωνητικό, υπεγράφη σύμβαση ποσού 72.850,00€ (74.400,00 – 72.850,00).

Δ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.018 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 416.271,17 € μειώνουμε κατά 4.591,17 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 411.680,00 € .

Ε) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7133.005 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσού 6.703,40 €   μειώνουμε κατά 119,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.584,40 €.

Ανακαλεί την αρίθμ. 238/25-04-2017 Πρόταση Ανάληψη Υποχρέωση ποσού 6.586,60, η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 124/05-04-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΩΙΩ1Θ-ΧΣΥ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 2,20 € , διότι με το αρίθμ. 87Β/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής,   ενταλματοποιήθηκε ποσό 6.584,40€   (6.586,00 – 6.584,40).

ΣΤ) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7311.003 με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ποσού 0,64 €   μειώνουμε κατά 0,64 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ζ) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7322.003 με τίτλο «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσού 0,01 € μειώνουμε κατά 0,01 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Η) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.009 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 42.996,80 €   μειώνουμε κατά 42.996,80 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 40.000,00€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 2.996,80€ , καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Θ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.005 με τίτλο «Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσού 7.278,07 € μειώνουμε κατά 299,15 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.978,92 €.

Μερική ανάκληση της αρίθμ. 101/2017 Πρότασης   Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 7.278,07 η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 299,15 € , διότι με το αρίθμ. 74Β/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής,   ενταλματοποιήθηκε ποσό 6.978,92€   (7.278,07 – 6.978,92).

Ι) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.45.7326.001 με     τίτλο   «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 5.656,39€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 2.683,34€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 638,96€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 2.334,09€ μειώνουμε κατά 5.656,39 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Κ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» ποσού 15.000,00 €   μειώνουμε κατά 15.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 9.893,87€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 1.932,40€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 991,90€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 2.181,83€ , καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
3.

Από τον Κ.Α. 02.64.7326.004 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» δημιουργήθηκε νέα πίστωση ποσού 168.268,00 προερχόμενη από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 100.000,00€   και από πιστώσεις Δήμου με το ποσό των 68.268,00€ αναλυόμενο ως εξής: Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€, από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€.

Μερική ανάκληση της αρίθμ. 287/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 168.268,00 η οποία ψηφίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 226/11-07-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΠΜΩ1Θ-4Γ8) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 68.268,00 €.

Μεταφορά

στο αποθεματικό

με ποσό

68.268,00 €

3.1 Στον Κ.Α.02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», που ενισχύεται με το ποσό των 68.268,00 € από πιστώσεις Δήμου προερχόμενο από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€, από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€, από   ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€.
4. Α) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με   τίτλο   «Εκπόνηση μελετών έτους 2017» ποσού 140.829,45€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 140.829,45 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφορά

στο αποθεματικό

με ποσό

251.477,36 €

4.1 Στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 40.264,42€ (Αρχική Πίστωση= 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31 – 39.264,64 – 49.838,50 – 16.693,20 – 24.000,00 – 2.346,01 – 5.708,80-1.762,00 – 1.860,00),   ενισχύουμε με το ποσό των 401.320,35€ (81.574,99+ 251.477,36 + 68.268,00), διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 441.584,77 €.
Β) Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.6691 με     τίτλο   «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 10.000,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Γ) Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.7111.002 με     τίτλο   «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων» ποσού 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 20.000,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Δ) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» ποσού   181.102,18 € μειώνουμε κατά 18.047,91€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 163.054,27 € .

Μερική ανάκληση της αρίθμ. 27/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 100.000,00 η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 18.047,91

Ε) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6051.015 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού   75.600,00 € μειώνουμε κατά 37.800,00 €   προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 37.800,00 €
ΣΤ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.6261.002 με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 24.800,00 € καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
5. Από τον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», πίστωσης ποσού 441.584,77€ μειώνουμε κατά 441.320,35 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 264,42€ (441.584,77 – 441.320,35.

Μεταφορά

ποσού

441.320,35 €

5.1 Στον Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}, πίστωση ποσού 441.320,35 € προερχόμενη από προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από   ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 1.932,40€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 991,90€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.532,84€, από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€, από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€, από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 300.175,77€, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 858.679,65€ προερχόμενη από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 800.000,00€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά   στο ποσό των 1.300.000,00 €.

Γ.Καθορισμός του Κ.Α. 02.25.7325.001 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

Δ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2017

Print Friendly, PDF & Email