286/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29η/07-11-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ286/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 16708/03-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά:

  • Α.Μ. 27, 28/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
  • Α.Μ. 35/2016 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
  1. 1)Α.Μ. 27/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια ψαλιδιού μπορντούρας για τις υπηρεσίες πρασίνου της Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού #450,00# σε βάρος του Κ.Α. 02.35.7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 368/16.
  2. 2)Α.Μ. 28/2016 της της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσιών Πρασίνου» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6264 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 369/16.
  3. 3)Α.Μ. 35/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού ## σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6661.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 370/16.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τους:

  • Α.Μ. 27, 28/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
  • Α.Μ. 35/2016 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.35.7131.001 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 368/16 450,00 €
02.35.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 369/16 4.989,31 €
02.30.6661.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΦΘΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 370/16 2.899,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 286/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο08-11-2016

Print Friendly, PDF & Email